Kehilat 7
Ecclesiastes 7 Aleppo Codex
1א טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

2ב טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה--באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו

3ג טוב כעס משחוק  כי ברע פנים ייטב לב

4ד לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה

5ה טוב לשמע גערת חכם--מאיש שמע שיר כסילים

6ו כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל

7ז כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה

8ח טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח

9ט אל תבהל ברוחך לכעוס  כי כעס בחיק כסילים ינוח

10י אל תאמר מה היה--שהימים הראשנים היו טובים מאלה  כי לא מחכמה שאלת על זה

11יא טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש

12יב כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה

13יג ראה את מעשה האלהים  כי מי יוכל לתקן את אשר עותו

14יד ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה

15טו את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו 16טז אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר  למה תשומם 17יז אל תרשע הרבה ואל תהי סכל  למה תמות בלא עתך 18יח טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך  כי ירא אלהים יצא את כלם

19יט החכמה תעז לחכם--מעשרה שליטים אשר היו בעיר 20כ כי אדם אין צדיק בארץ--אשר יעשה טוב ולא יחטא 21כא גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך  אשר לא תשמע את עבדך מקללך 22כב כי גם פעמים רבות ידע לבך  אשר גם את (אתה) קללת אחרים

23כג כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני 24כד רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו 25כה סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות 26כו ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה--אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה

27כז ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון 28כח אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי  אדם אחד מאלף מצאתי--ואשה בכל אלה לא מצאתי 29כט לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page