Kehilat 6
Ecclesiastes 6 Aleppo Codex
1א יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם 2ב איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו--כי איש נכרי יאכלנו  זה הבל וחלי רע הוא 3ג אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו--אמרתי טוב ממנו הנפל 4ד כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה 5ה גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה 6ו ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה--הלא אל מקום אחד הכל הולך

7ז כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא 8ח כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים 9ט טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח

10י מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף (שתקיף) ממנו 11יא כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם 12יב כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו--ויעשם כצל  אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 5
Top of Page
Top of Page