Kehilat 5
Ecclesiastes 5 Aleppo Codex
1יז שמר רגליך (רגלך) כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח  כי אינם יודעים לעשות רע 2א אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר--לפני האלהים  כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים 3ב כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים

4ג כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו--כי אין חפץ בכסילים  את אשר תדר שלם 5ד טוב אשר לא תדר--משתדור ולא תשלם 6ה אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא  למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך 7ו כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה  כי את האלהים ירא

8ז אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה--אל תתמה על החפץ  כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם 9ח ויתרון ארץ בכל היא (הוא)--מלך לשדה נעבד

10ט אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל 11י ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית (ראות) עיניו 12יא מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר--איננו מניח לו לישון

13יב יש רעה חולה ראיתי תחת השמש  עשר שמור לבעליו לרעתו 14יג ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה 15יד כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו 16טו וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח 17טז גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף

18יז הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים--כי הוא חלקו 19יח גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו--זה מתת אלהים היא 20יט כי לא הרבה יזכר את ימי חייו  כי האלהים מענה בשמחת לבו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 4
Top of Page
Top of Page