Kehilat 4
Ecclesiastes 4 Aleppo Codex
1א ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם 2ב ושבח אני את המתים שכבר מתו--מן החיים אשר המה חיים עדנה 3ג וטוב משניהם--את אשר עדן לא היה  אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש

4ד וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה--כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח 5ה הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו 6ו טוב מלא כף נחת--ממלא חפנים עמל ורעות רוח

7ז ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש 8ח יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו--גם עיניו (עינו) לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה--גם זה הבל וענין רע הוא

9ט טובים השנים מן האחד  אשר יש להם שכר טוב בעמלם 10י כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו 11יא גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם 12יב ואם יתקפו האחד--השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק

13יג טוב ילד מסכן וחכם--ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד 14יד כי מבית הסורים יצא למלך  כי גם במלכותו נולד רש 15טו ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש--עם הילד השני אשר יעמד תחתיו 16טז אין קץ לכל העם לכל אשר היה לפניהם--גם האחרונים לא ישמחו בו  כי גם זה הבל ורעיון רוח

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 3
Top of Page
Top of Page