Kehilat 8
Ecclesiastes 8 Aleppo Codex
1א מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא

2ב אני פי מלך שמר ועל דברת שבועת אלהים 3ג אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע  כי כל אשר יחפץ יעשה 4ד באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה

5ה שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם 6ו כי לכל חפץ יש עת ומשפט  כי רעת האדם רבה עליו 7ז כי איננו ידע מה שיהיה  כי כאשר יהיה מי יגיד לו 8ח אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו 9ט את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש  עת אשר שלט האדם באדם--לרע לו

10י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה הבל 11יא אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם--לעשות רע 12יב אשר חטא עשה רע מאת--ומאריך לו  כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו 13יג וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל--אשר איננו ירא מלפני אלהים

14יד יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים  אמרתי שגם זה הבל 15טו ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכל ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלהים--תחת השמש

16טז כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ  כי גם ביום ובלילה--שנה בעיניו איננו ראה 17יז וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 7
Top of Page
Top of Page