Davari Hayamim Aleph 17
1 Chronicles 17 Aleppo Codex
1א ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות 2ב ויאמר נתן אל דויד כל אשר בלבבך עשה  כי האלהים עמך  {ס}

3ג ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר 4ד לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה  לא אתה תבנה לי הבית לשבת 5ה כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשכן 6ו בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר דברתי את אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי לאמר  למה לא בניתם לי בית ארזים 7ז ועתה כה תאמר לעבדי לדויד  {ס}  כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן--להיות נגיד על עמי ישראל 8ח ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ 9ט ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשר בראשונה 10י ולמימים אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך ובית יבנה לך יהוה 11יא והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את מלכותו 12יב הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם 13יג אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן וחסדי לא אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך 14יד והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם 15טו ככל הדברים האלה וככל החזון הזה--כן דבר נתן אל דויד  {פ}

16טז ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד הלם 17יז ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה--יהוה אלהים 18יח מה יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את עבדך ואתה את עבדך ידעת 19יט יהוה--בעבור עבדך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת  להדיע את כל הגדלות 20כ יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו 21כא ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ  אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות--לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים 22כב ותתן את עמך ישראל לך לעם--עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים

23כג ועתה יהוה--הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם ועשה כאשר דברת 24כד ויאמן ויגדל שמך עד עולם לאמר--יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית דויד עבדך נכון לפניך 25כה כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצא עבדך להתפלל לפניך 26כו ועתה יהוה אתה הוא האלהים ותדבר על עבדך הטובה הזאת 27כז ועתה הואלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך  כי אתה יהוה ברכת ומברך לעולם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 16
Top of Page
Top of Page