Leviticus 16:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֥הAnd [this] shall beVerb
  lā-ḵemלָכֶ֖םto youPrep
2708 [e]lə-ḥuq-qaṯלְחֻקַּ֣תa statuteNoun
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םforeverNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַ֠שְּׁבִיעִיseventhAdj
6218 [e]be-‘ā-śō-wrבֶּֽעָשׂ֨וֹרon the tenth [day]Noun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֜דֶשׁof the monthNoun
6031 [e]tə-‘an-nūתְּעַנּ֣וּyou shall afflictVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-šō-ṯê-ḵem,נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֗םyour soulsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and at allNoun
4399 [e]mə-lā-ḵāhמְלָאכָה֙workNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śū,תַעֲשׂ֔וּdoVerb
249 [e]hā-’ez-rāḥ,הָֽאֶזְרָ֔ח[whether it be] one of your own countryNoun
1616 [e]wə-hag-gêrוְהַגֵּ֖רor a strangerNoun
1481 [e]hag-gārהַגָּ֥רsojourningVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵ-ḵem.בְּתוֹכְכֶֽם׃among youNoun
Hebrew Texts
ויקרא 16:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיְתָ֥ה לָכֶ֖ם לְחֻקַּ֣ת עֹולָ֑ם בַּחֹ֣דֶשׁ הַ֠שְּׁבִיעִי בֶּֽעָשֹׂ֨ור לַחֹ֜דֶשׁ תְּעַנּ֣וּ אֶת־נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֗ם וְכָל־מְלָאכָה֙ לֹ֣א תַעֲשׂ֔וּ הָֽאֶזְרָ֔ח וְהַגֵּ֖ר הַגָּ֥ר בְּתֹוכְכֶֽם׃

ויקרא 16:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את־נפשתיכם וכל־מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם׃

Links
Leviticus 16:29Leviticus 16:29 Text AnalysisLeviticus 16:29 InterlinearLeviticus 16:29 MultilingualLeviticus 16:29 TSKLeviticus 16:29 Cross ReferencesLeviticus 16:29 Bible HubLeviticus 16:29 Biblia ParalelaLeviticus 16:29 Chinese BibleLeviticus 16:29 French BibleLeviticus 16:29 German Bible

Bible Hub
Leviticus 16:28
Top of Page
Top of Page