Daniel 7:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2370 [e]ḥā-zêhחָזֵ֤הlookingVerb
1934 [e]hă-wêṯהֲוֵית֙cameVerb
2376 [e]bə-ḥez-wêבְּחֶזְוֵ֣יvisionsNoun
3916 [e]lê-lə-yā,לֵֽילְיָ֔אin the nightNoun
718 [e]wa-’ă-rūוַאֲרוּ֙and beholdInj
5974 [e]‘im-עִם־withPrep
6050 [e]‘ă-nā-nêעֲנָנֵ֣יthe cloudsNoun
8065 [e]šə-may-yā,שְׁמַיָּ֔אof heavenNoun
1247 [e]kə-ḇarכְּבַ֥ר[one] like the SonNoun
606 [e]’ĕ-nāšאֱנָ֖שׁof manNoun
858 [e]’ā-ṯêhאָתֵ֣הcameVerb
1934 [e]hă-wāh;הֲוָ֑הkeptVerb
5705 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and toPrep
6268 [e]‘at-tîqעַתִּ֤יקthe AncientAdj
3118 [e]yō-w-may-yāיֽוֹמַיָּא֙of daysNoun
4291 [e]mə-ṭāh,מְטָ֔הcameVerb
6925 [e]ū-qə-ḏā-mō-w-hîוּקְדָמ֖וֹהִיand beforePrep
7127 [e]haq-rə-ḇū-hî.הַקְרְבֽוּהִי׃they brought him nearVerb
Hebrew Texts
דניאל 7:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חָזֵ֤ה הֲוֵית֙ בְּחֶזְוֵ֣י לֵֽילְיָ֔א וַאֲרוּ֙ עִם־עֲנָנֵ֣י שְׁמַיָּ֔א כְּבַ֥ר אֱנָ֖שׁ אָתֵ֣ה הֲוָ֑ה וְעַד־עַתִּ֤יק יֹֽומַיָּא֙ מְטָ֔ה וּקְדָמֹ֖והִי הַקְרְבֽוּהִי׃

דניאל 7:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם־ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד־עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃

Links
Daniel 7:13Daniel 7:13 Text AnalysisDaniel 7:13 InterlinearDaniel 7:13 MultilingualDaniel 7:13 TSKDaniel 7:13 Cross ReferencesDaniel 7:13 Bible HubDaniel 7:13 Biblia ParalelaDaniel 7:13 Chinese BibleDaniel 7:13 French BibleDaniel 7:13 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:12
Top of Page
Top of Page