Zechariah 11
Hebrew OT: WLC Transliterated

1pe·tach le·va·no·vn de·la·tei·cha; ve·to·chal esh ba·'a·ra·zei·cha.

2hei·lel be·ro·vsh ki-na·fal e·rez, a·sher ad·di·rim shud·da·du; hei·li·lu al·lo·v·nei va·shan, ki ya·rad ya·'ar hab·ba·tzur ch hab·ba·tzir. k

3ko·vl yil·lat ha·ro·'im, ki shud·de·dah ad·dar·tam; ko·vl sha·'a·gat ke·fi·rim, ki shud·dad ge·'o·vn hai·yar·den. s

4koh a·mar ha·shem e·lo·hai; re·'eh et-tzon ha·ha·re·gah. 5a·sher ko·nei·hen ya·har·gun ve·lo ye·sha·mu, u·mo·che·rei·hen yo·mar, ba·ruch ha·shem va'·shir; ve·ro·'ei·hem, lo yach·mo·vl a·lei·hen. 6ki lo ech·mo·vl o·vd al-yo·she·vei ha·'a·retz ne·'um-ha·shem; ve·hin·neh a·no·chi mam·tzi et-ha·'a·dam ish be·yad-re·'e·hu u·ve·yad mal·kov, ve·chit·te·tu et-ha·'a·retz, ve·lo a·tzil mi·ya·dam.

7va·'er·'eh et-tzon ha·ha·re·gah, la·chen a·ni·yei ha·tzon; va·'ek·kach-li she·nei mak·lo·vt le·'a·chad ka·ra·ti no·'am u·le·'a·chad ka·ra·ti cho·ve·lim, va·'er·'eh et-ha·tzon. 8va·'ach·chid et-she·lo·shet ha·ro·'im be·ye·rach e·chad; vat·tik·tzar naf·shi ba·hem, ve·gam-naf·sham ba·cha·lah vi. 9va·'o·mar lo er·'eh et·chem; ham·me·tah ta·mut ve·han·nich·che·det tik·ka·ched, ve·han·nish·'a·ro·vt, to·chal·nah i·shah et-be·sar re·'u·tah.

10va·'ek·kach et-mak·li et-no·'am, va·'eg·da o·tov; le·ha·feir et-be·ri·ti, a·sher ka·rat·ti et-kol-ha·'am·mim. 11vat·tu·far bai·yo·vm ha·hu; vai·ye·de·'u chen a·ni·yei ha·tzon ha·sho·me·rim o·ti, ki de·var-ha·shem hu. 12va·'o·mar a·lei·hem im-to·vv be·'ei·nei·chem ha·vu se·cha·ri ve·'im-lo cha·da·lu; vai·yish·ke·lu et-se·cha·ri she·lo·shim ka·sef. 13vai·yo·mer ha·shem e·lai hash·li·che·hu el-hai·yo·v·tzer, e·der hay·kar, a·sher ya·kar·ti me·'a·lei·hem; va·'ek·chah she·lo·shim hak·ke·sef, va·'ash·lich o·tov beit ha·shem el-hai·yo·v·tzer. 14va·'eg·da et-mak·li ha·she·ni, et ha·cho·ve·lim; le·ha·fer et-ha·'a·cha·vah, bein ye·hu·dah u·vein yis·ra·'el. s

15vai·yo·mer ha·shem e·lai; o·vd kach-le·cha, ke·li ro·'eh e·vi·li. 16ki hin·neh-a·no·chi me·kim ro·'eh ba·'a·retz han·nich·cha·do·vt lo-yif·kod han·na·'ar lo-ye·vak·kesh, ve·han·nish·be·ret lo ye·rap·pe; han·ni·tza·vah lo ye·chal·kel, u·ve·sar hab·be·ri·'ah yo·chal, u·far·sei·hen ye·fa·rek. s

17ho·vy ro·'i ha·'e·lil o·ze·vi ha·tzon, che·rev al-ze·ro·v·'ov ve·'al-ein ye·mi·nov; ze·ro·'ov ya·vo·vsh ti·vash, ve·'ein ye·mi·nov ka·hoh tich·heh. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Zechariah 10
Top of Page
Top of Page