Zechariah 12
Hebrew OT: WLC Transliterated

1mas·sa de·var-ha·shem al-yis·ra·'el; ne·'um-ha·shem no·teh sha·ma·yim ve·yo·sed a·retz, ve·yo·tzer ru·ach-a·dam be·kir·bov. f

2hin·neh a·no·chi sam et-ye·ru·sha·lim saf-ra·'al le·chol-ha·'am·mim sa·viv; ve·gam al-ye·hu·dah yih·yeh vam·ma·tzo·vr al-ye·ru·sha·lim. 3ve·ha·yah vai·yo·vm-ha·hu a·sim et-ye·ru·sha·lim e·ven ma·'a·ma·sah le·chol-ha·'am·mim, kol-o·me·sei·ha sa·ro·vt yis·sa·re·tu; ve·ne·'es·fu a·lei·ha, kol go·v·yei ha·'a·retz. 4bai·yo·vm ha·hu ne·'um-ha·shem ak·keh chol-sus bat·tim·ma·ho·vn, ve·ro·che·vov ba·shig·ga·'o·vn; ve·'al-beit ye·hu·dah ef·kach et-ei·nai, ve·chol sus ha·'am·mim, ak·keh ba·'iv·va·ro·vn. 5ve·'a·me·ru al·lu·fei ye·hu·dah be·lib·bam; am·tzah li yo·she·vei ye·ru·sha·lim, ba·shem tze·va·'o·vt e·lo·hei·hem.

6bai·yo·vm ha·hu a·sim et-al·lu·fei ye·hu·dah ke·chi·yo·vr esh be·'e·tzim u·che·lap·pid esh be·'a·mir, ve·'a·che·lu al-ya·min ve·'al-se·mo·vl et-kol-ha·'am·mim sa·viv; ve·ya·she·vah ye·ru·sha·lim o·vd tach·tei·ha bi·ru·sha·lim. f 7ve·ho·v·shi·a' ha·shem et-a·ho·lei ye·hu·dah ba·ri·sho·nah; le·ma·'an lo-tig·dal tif·'e·ret beit-da·vid ve·tif·'e·ret yo·shev ye·ru·sha·lim al-ye·hu·dah. 8bai·yo·vm ha·hu ya·gen ha·shem be·'ad yo·v·shev ye·ru·sha·lim, ve·ha·yah han·nich·shal ba·hem bai·yo·vm ha·hu ke·da·vid; u·veit da·vid ke·lo·him, ke·mal·'ach ha·shem lif·nei·hem. 9ve·ha·yah bai·yo·vm ha·hu; a·vak·kesh le·hash·mid et-kol-hag·go·v·yim, hab·ba·'im al-ye·ru·sha·lim.

10ve·sha·fach·ti al-beit da·vid ve·'al yo·v·shev ye·ru·sha·lim ru·ach chen ve·ta·cha·nu·nim, ve·hib·bi·tu e·lai et a·sher-da·ka·ru; ve·sa·fe·du a·lav ke·mis·ped al-hai·ya·chid, ve·ha·mer a·lav ke·ha·mer al-hab·be·cho·vr. 11bai·yo·vm ha·hu yig·dal ham·mis·ped bi·ru·sha·lim, ke·mis·pad ha·dad-rim·mo·vn be·vik·'at me·gid·do·vn. 12ve·sa·fe·dah ha·'a·retz, mish·pa·cho·vt mish·pa·cho·vt le·vad; mish·pa·chat beit-da·vid le·vad u·ne·shei·hem le·vad, mish·pa·chat beit-na·tan le·vad, u·ne·shei·hem le·vad. 13mish·pa·chat beit-le·vi le·vad, u·ne·shei·hem le·vad; mish·pa·chat ha·shim·'i le·vad, u·ne·shei·hem le·vad. 14kol ham·mish·pa·cho·vt han·nish·'a·ro·vt, mish·pa·chot mish·pa·chot le·vad; u·ne·shei·hem le·vad. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Zechariah 11
Top of Page
Top of Page