Leviticus 27
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·dab·ber ha·shem el-mo·sheh le·mor. 2dab·ber el-be·nei yis·ra·'el ve·'a·mar·ta a·le·hem, ish ki yaf·li ne·der; be·'er·ke·cha ne·fa·shot la·shem. 3ve·ha·yah er·ke·cha haz·za·char, mib·ben es·rim sha·nah, ve·'ad ben-shi·shim sha·nah; ve·ha·yah er·ke·cha cha·mi·shim she·kel ke·sef be·she·kel hak·ko·desh. 4ve·'im-ne·ke·vah hi·v; ve·ha·yah er·ke·cha she·lo·shim sha·kel. 5ve·'im mib·ben-cha·mesh sha·nim ve·'ad ben-es·rim sha·nah, ve·ha·yah er·ke·cha haz·za·char es·rim she·ka·lim; ve·lan·ne·ke·vah a·se·ret she·ka·lim. 6ve·'im mib·ben-cho·desh ve·'ad ben-cha·mesh sha·nim, ve·ha·yah er·ke·cha haz·za·char, cha·mi·shah she·ka·lim ka·sef; ve·lan·ne·ke·vah er·ke·cha, she·lo·shet she·ka·lim ka·sef. 7ve·'im mib·ben-shi·shim sha·nah va·ma'·lah im-za·char, ve·ha·yah er·ke·cha, cha·mi·shah a·sar sha·kel; ve·lan·ne·ke·vah a·sa·rah she·ka·lim. 8ve·'im-mach hu me·'er·ke·cha, ve·he·'e·mi·dov lif·nei hak·ko·hen, ve·he·'e·rich o·tov hak·ko·hen; al-pi a·sher tas·sig yad han·no·der, ya·'a·ri·chen·nu hak·ko·hen. s

9ve·'im-be·he·mah, a·sher yak·ri·vu mim·men·nah ka·re·ban la·shem; kol a·sher yit·ten mim·men·nu la·shem yih·yeh-ko·desh. 10lo ya·cha·li·fen·nu ve·lo-ya·mir o·tov to·vv be·ra ov-ra be·to·vv; ve·'im-ha·mer ya·mir be·he·mah biv·he·mah, ve·ha·yah-hu u·te·mu·ra·tov yih·yeh-ko·desh. 11ve·'im kol-be·he·mah te·me·'ah, a·sher lo-yak·ri·vu mim·men·nah ka·re·ban la·shem; ve·he·'e·mid et-hab·be·he·mah lif·nei hak·ko·hen. 12ve·he·'e·rich hak·ko·hen o·tah, bein to·vv u·vein ra; ke·'er·ke·cha hak·ko·hen ken yih·yeh. 13ve·'im-ga·'ol yig·'a·len·nah; ve·ya·saf cha·mi·shi·tov al-er·ke·cha.

14ve·'ish ki-yak·dish et-bei·tov ko·desh la·shem, ve·he·'e·ri·chov hak·ko·hen, bein to·vv u·vein ra; ka·'a·sher ya·'a·rich o·tov hak·ko·hen ken ya·kum. 15ve·'im-ham·mak·dish, yig·'al et-bei·tov; ve·ya·saf cha·mi·shit ke·sef-er·ke·cha a·lav ve·ha·yah lov.

16ve·'im mis·se·deh a·chuz·za·tov yak·dish ish la·shem, ve·ha·yah er·ke·cha le·fi zar·'ov; ze·ra cho·mer se·'o·rim, ba·cha·mi·shim she·kel ka·sef. 17im-mi·she·nat hai·yo·vel yak·dish sa·de·hu; ke·'er·ke·cha ya·kum. 18ve·'im-a·char hai·yo·vel yak·dish sa·de·hu ve·chi·shav-lov hak·ko·hen et-hak·ke·sef al-pi ha·sha·nim han·no·v·ta·rot, ad she·nat hai·yo·vel; ve·nig·ra me·'er·ke·cha. 19ve·'im-ga·'ol yig·'al et-has·sa·deh, ham·mak·dish o·tov; ve·ya·saf cha·mi·shit ke·sef-er·ke·cha a·lav ve·kam lov. 20ve·'im-lo yig·'al et-has·sa·deh, ve·'im-ma·char et-has·sa·deh le·'ish a·cher; lo yig·ga·'el o·vd. 21ve·ha·yah has·sa·deh be·tze·tov vai·yo·vel ko·desh la·shem kis·deh ha·che·rem; lak·ko·hen tih·yeh a·chuz·za·tov. 22ve·'im et-se·deh mik·na·tov, a·sher lo mis·se·deh a·chuz·za·tov; yak·dish la·shem. 23ve·chi·shav-lov hak·ko·hen et mich·sat ha·'er·ke·cha, ad she·nat hai·yo·vel; ve·na·tan et-ha·'er·ke·cha bai·yo·vm ha·hu, ko·desh la·shem. 24bish·nat hai·yo·v·vel ya·shuv has·sa·deh, la·'a·sher ka·na·hu me·'it·tov; la·'a·sher-lov a·chuz·zat ha·'a·retz. 25ve·chol-er·ke·cha, yih·yeh be·she·kel hak·ko·desh; es·rim ge·rah yih·yeh ha·sha·kel. s

26ach-be·cho·vr a·sher-ye·vuk·kar la·shem biv·he·mah, lo-yak·dish ish o·tov; im-sho·vr im-seh, la·shem hu. 27ve·'im bab·be·he·mah hat·te·me·'ah u·fa·dah ve·'er·ke·cha, ve·ya·saf cha·mi·shi·tov a·lav; ve·'im-lo yig·ga·'el ve·nim·kar be·'er·ke·cha.

28ach-kol-che·rem a·sher ya·cha·rim ish la·shem mik·kol-a·sher-lov me·'a·dam u·ve·he·mah u·mis·se·deh a·chuz·za·tov, lo yim·ma·cher ve·lo yig·ga·'el; kol-che·rem ko·desh-ka·da·shim hu la·shem. 29kol-che·rem a·sher ya·cho·ram min-ha·'a·dam lo yip·pa·deh; mo·vt yu·mat.

30ve·chol-ma'·sar ha·'a·retz miz·ze·ra ha·'a·retz mip·pe·ri ha·'etz, la·shem hu; ko·desh la·shem. 31ve·'im-ga·'ol yig·'al ish mim·ma·'as·rov; cha·mi·shi·tov yo·sef a·lav. 32ve·chol-ma'·sar ba·kar va·tzon, kol a·sher-ya·'a·vor ta·chat ha·sha·vet; ha·'a·si·ri yih·yeh-ko·desh la·shem. 33lo ye·vak·ker bein-to·vv la·ra ve·lo ye·mi·ren·nu; ve·'im-ha·mer ye·mi·ren·nu, ve·ha·yah-hu u·te·mu·ra·tov yih·yeh-ko·desh lo yig·ga·'el.

34el·leh ham·mitz·vot a·sher tziv·vah ha·shem et-mo·sheh el-be·nei yis·ra·'el; be·har si·nai.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Leviticus 26
Top of Page
Top of Page