Jonah 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi de·var-ha·shem, el-yo·v·nah ven-a·mit·tai le·mor. 2kum lech el-ni·ne·veh ha·'ir hag·ge·do·v·lah u·ke·ra a·lei·ha; ki-a·le·tah ra·'a·tam le·fa·nai. 3vai·ya·kam yo·v·nah liv·ro·ach tar·shi·shah, mil·lif·nei ha·shem; vai·ye·red ya·fov vai·yim·tza a·ni·yah ba·'ah tar·shish vai·yit·ten se·cha·rah vai·ye·red bah la·vo·v im·ma·hem tar·shi·shah, mil·lif·nei ha·shem.

4va·shem he·til ru·ach-ge·do·v·lah el-hai·yam, vay·hi sa·'ar-ga·do·vl bai·yam; ve·ha·'o·ni·yah, chi·she·vah le·hi·sha·ver. 5vai·yi·re·'u ham·mal·la·chim vai·yiz·'a·ku ish el-e·lo·hav vai·ya·ti·lu et-hak·ke·lim a·sher ba·'o·ni·yah el-hai·yam, le·ha·kel me·'a·lei·hem; ve·yo·v·nah ya·rad el-yar·ke·tei has·se·fi·nah, vai·yish·kav vai·ye·ra·dam. 6vai·yik·rav e·lav rav ha·cho·vel, vai·yo·mer lov mah-le·cha nir·dam; kum ke·ra el-e·lo·hei·cha, u·lai yit·'a·shet ha·'e·lo·him la·nu ve·lo no·ved.

7vai·yo·me·ru ish el-re·'e·hu le·chu ve·nap·pi·lah go·v·ra·lo·vt, ve·ne·de·'ah, be·shel·le·mi ha·ra·'ah haz·zot la·nu; vai·yap·pi·lu go·v·ra·lo·vt, vai·yip·pol hag·go·v·ral al-yo·v·nah. 8vai·yo·me·ru e·lav, hag·gi·dah-na la·nu, ba·'a·sher le·mi-ha·ra·'ah haz·zot la·nu; mah-me·lach·te·cha u·me·'a·yin ta·vo·v, mah ar·tze·cha, ve·'ei-miz·zeh am at·tah. 9vai·yo·mer a·lei·hem iv·ri a·no·chi; ve·'et-ha·shem e·lo·hei ha·sha·ma·yim a·ni ya·re, a·sher-a·sah et-hai·yam ve·'et-hai·yab·ba·shah.

10vai·yi·re·'u ha·'a·na·shim yir·'ah ge·do·v·lah, vai·yo·me·ru e·lav mah-zot a·si·ta; ki-ya·de·'u ha·'a·na·shim ki-mil·lif·nei ha·shem hu vo·re·ach, ki hig·gid la·hem.

11vai·yo·me·ru e·lav mah-na·'a·seh lach, ve·yish·tok hai·yam me·'a·lei·nu; ki hai·yam ho·v·lech ve·so·'er. 12vai·yo·mer a·lei·hem sa·'u·ni va·ha·ti·lu·ni el-hai·yam, ve·yish·tok hai·yam me·'a·lei·chem; ki yo·v·de·a' a·ni, ki ve·shel·li, has·sa·'ar hag·ga·do·vl haz·zeh a·lei·chem. 13vai·yach·te·ru ha·'a·na·shim le·ha·shiv el-hai·yab·ba·shah ve·lo ya·cho·lu; ki hai·yam, ho·v·lech ve·so·'er a·lei·hem. 14vai·yik·re·'u el-ha·shem vai·yo·me·ru an·nah ha·shem al-na no·ve·dah be·ne·fesh ha·'ish haz·zeh, ve·'al-tit·ten a·lei·nu dam na·ki; ki-at·tah ha·shem, ka·'a·sher cha·fatz·ta a·si·ta.

15vai·yis·'u et-yo·v·nah, vay·ti·lu·hu el-hai·yam; vai·ya·'a·mod hai·yam miz·za'·pov. 16vai·yi·re·'u ha·'a·na·shim yir·'ah ge·do·v·lah et-ha·shem; vai·yiz·be·chu-ze·vach la·shem, vai·yid·de·ru ne·da·rim.

17vay·man ha·shem dag ga·do·vl, liv·lo·a' et-yo·v·nah; vay·hi yo·v·nah bim·'ei had·dag, she·lo·shah ya·mim u·she·lo·shah lei·lo·vt.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Obadiah 1
Top of Page
Top of Page