T'hilim 33
Psalm 33 WLC
1רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃

2הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו־לו׃

3שירו־לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃

4כי־ישר דבר־יהוה וכל־מעשהו באמונה׃

5אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

6בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל־צבאם׃

7כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃

8ייראו מיהוה כל־הארץ ממנו יגורו כל־ישבי תבל׃

9כי הוא אמר ויהי הוא־צוה ויעמד׃

10יהוה הפיר עצת־גוים הניא מחשבות עמים׃

11עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃

12אשרי הגוי אשר־יהוה אלהיו העם ׀ בחר לנחלה לו׃

13משמים הביט יהוה ראה את־כל־בני האדם׃

14ממכון־שבתו השגיח אל כל־ישבי הארץ׃

15היצר יחד לבם המבין אל־כל־מעשיהם׃

16אין־המלך נושע ברב־חיל גבור לא־ינצל ברב־כח׃

17שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃

18הנה עין יהוה אל־יראיו למיחלים לחסדו׃

19להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃

20נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

21כי־בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו׃

22יהי־חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 32
Top of Page
Top of Page