T'hilim 34
Psalm 34 WLC
1לדוד בשנותו את־טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך׃ אברכה את־יהוה בכל־עת תמיד תהלתו בפי׃

2ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃

3גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃

4דרשתי את־יהוה וענני ומכל־מגורותי הצילני׃

5הביטו אליו ונהרו ופניהם אל־יחפרו׃

6זה עני קרא ויהוה שמע ומכל־צרותיו הושיעו׃

7חנה מלאך־יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

8טעמו וראו כי־טוב יהוה אשרי הגבר יחסה־בו׃

9יראו את־יהוה קדשיו כי־אין מחסור ליראיו׃

10כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא־יחסרו כל־טוב׃

11לכו־בנים שמעו־לי יראת יהוה אלמדכם׃

12מי־האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

13נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

14סור מרע ועשה־טוב בקש שלום ורדפהו׃

15עיני יהוה אל־צדיקים ואזניו אל־שועתם׃

16פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃

17צעקו ויהוה שמע ומכל־צרותם הצילם׃

18קרוב יהוה לנשברי־לב ואת־דכאי־רוח יושיע׃

19רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

20שמר כל־עצמותיו אחת מהנה לא נשברה׃

21תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו׃

22פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל־החסים בו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 33
Top of Page
Top of Page