T'hilim 31
Psalm 31 WLC
1למנצח מזמור לדוד׃ בך יהוה חסיתי אל־אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃

2הטה אלי ׀ אזנך מהרה הצילני היה לי ׀ לצור־מעוז לבית מצודות להושיעני׃

3כי־סלעי ומצודתי אתה ולמען מך תנחני ותנהלני׃

4תוציאני מרשת זו טמנו לי כי־אתה מעוזי׃

5בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃

6שנאתי השמרים הבלי־שוא ואני אל־יהוה בטחתי׃

7אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את־עניי ידעת בצרות נפשי׃

8ולא הסגרתני ביד־אויב העמדת במרחב רגלי׃

9חנני יהוה כי צר־לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃

10כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו׃

11מכל־צררי הייתי חרפה ולשכני ׀ מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃

12נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד׃

13כי שמעתי ׀ דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו׃

14ואני ׀ עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃

15בידך עתתי הצילני מיד־אויבי ומרדפי׃

16האירה פניך על־עבדך הושיעני בחסדך׃

17יהוה אל־אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול׃

18תאלמנה שפתי שקר הדברות על־צדיק עתק בגאוה ובוז׃

19מה רב־טובך אשר־צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם ׃

20תסתירם ׀ בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות׃

21ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור׃

22ואני ׀ אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן מעת קול תחנוני בשועי אליך׃

23אהבו את־יהוה כל־חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על־יתר עשה גאוה׃

24חזקו ויאמץ לבבכם כל־המיחלים ליהוה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 30
Top of Page
Top of Page