B'midvar 23
Numbers 23 WLC
1ויאמר בלעם אל־בלק בנה־לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים׃ 2ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח׃ 3ויאמר בלעם לבלק התיצב על־עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה־יראני והגדתי לך וילך שפי׃

4ויקר אלהים אל־בלעם ויאמר אליו את־שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח׃ 5וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל־בלק וכה תדבר׃ 6וישב אליו והנה נצב על־עלתו הוא וכל־שרי מואב׃

7וישא משלו ויאמר מן־ארם ינחני בלק מלך־מואב מהררי־קדם לכה ארה־לי יעקב ולכה זעמה ישראל׃

8מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה׃

9כי־מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן־עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב׃

10מי מנה עפר יעקב ומספר את־רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו׃

11ויאמר בלק אל־בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך׃ 12ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר׃

13ויאמר אליו בלק [לך־ כ] (לכה־נא ק) אתי אל־מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו־לי משם׃ 14ויקחהו שדה צפים אל־ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח׃ 15ויאמר אל־בלק התיצב כה על־עלתך ואנכי אקרה כה׃ 16ויקר יהוה אל־בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל־בלק וכה תדבר׃ 17ויבא אליו והנו נצב על־עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה־דבר יהוה׃

18וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר׃

19לא איש אל ויכזב ובן־אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃

20הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה׃

21לא־הביט און ביעקב ולא־ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו׃

22אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו׃

23כי לא־נחש ביעקב ולא־קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה־פעל אל׃

24הן־עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד־יאכל טרף ודם־חללים ישתה׃

25ויאמר בלק אל־בלעם גם־קב לא תקבנו גם־ברך לא תברכנו׃ 26ויען בלעם ויאמר אל־בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר־ידבר יהוה אתו אעשה׃

27ויאמר בלק אל־בלעם לכה־נא אקחך אל־מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם׃ 28ויקח בלק את־בלעם ראש הפעור הנשקף על־פני הישימן׃ 29ויאמר בלעם אל־בלק בנה־לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים׃ 30ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 22
Top of Page
Top of Page