Yo'el 3
Joel 3 WLC
1כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר [אשוב כ] (אשיב ק) את־שבות יהודה וירושלם׃

2וקבצתי את־כל־הגוים והורדתים אל־עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על־עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת־ארצי חלקו׃

3ואל־עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו׃

4וגם מה־אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם־גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם׃ 5אשר־כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם׃ 6ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם׃ 7הנני מעירם מן־המקום אשר־מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם׃ 8ומכרתי את־בניכם ואת־בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל־גוי רחוק כי יהוה דבר׃ ס

9קראו־זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה׃

10כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני׃

11עושו ובאו כל־הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך׃

12יעורו ויעלו הגוים אל־עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את־כל־הגוים מסביב׃

13שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי־מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם׃

14המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃

15שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

16ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל׃

17וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר־קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא־יעברו־בה עוד׃ ס

18והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל־אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את־נחל השטים׃

19מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר־שפכו דם־נקיא בארצם׃

20ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור׃

21ונקיתי דמם לא־נקיתי ויהוה שכן בציון׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Joel 2
Top of Page
Top of Page