Yob 24
Job 24 WLC
1מדוע משדי לא־נצפנו עתים [וידעו כ] (וידעיו ק) לא־חזו ימיו׃

2גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃

3חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃

4יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי־ארץ׃

5הן פראים ׀ במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃

6בשדה בלילו [יקצירו כ] (יקצורו ק) וכרם רשע ילקשו׃

7ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃

8מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו־צור׃

9יגזלו משד יתום ועל־עני יחבלו׃

10ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

11בין־שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃

12מעיר מתים ׀ ינאקו ונפש־חללים תשוע ואלוה לא־ישים תפלה׃

13המה ׀ היו במרדי־אור לא־הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃

14לאור יקום רוצח יקטל־עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃

15ועין נאף ׀ שמרה נשף לאמר לא־תשורני עין וסתר פנים ישים׃

16חתר בחשך בתים יומם חתמו־למו לא־ידעו אור׃

17כי יחדו ׀ בקר למו צלמות כי־יכיר בלהות צלמות׃

18קל־הוא ׀ על־פני־מים תקלל חלקתם בארץ לא־יפנה דרך כרמים׃

19ציה גם־חם יגזלו מימי־שלג שאול חטאו׃

20ישכחהו רחם ׀ מתקו רמה עוד לא־יזכר ותשבר כעץ עולה׃

21רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב׃

22ומשך אבירים בכחו יקום ולא־יאמין בחיין׃

23יתן־לו לבטח וישען ועיניהו על־דרכיהם׃

24רומו מעט ׀ ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו׃

25ואם־לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Job 23
Top of Page
Top of Page