B'resheet 11
Genesis 11 WLC
1ויהי כל־הארץ שפה אחת ודברים אחדים׃ 2ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם׃ 3ויאמרו איש אל־רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר׃ 4ויאמרו הבה ׀ נבנה־לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה־לנו שם פן־נפוץ על־פני כל־הארץ׃ 5וירד יהוה לראת את־העיר ואת־המגדל אשר בנו בני האדם׃ 6ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא־יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות׃ 7הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו׃ 8ויפץ יהוה אתם משם על־פני כל־הארץ ויחדלו לבנת העיר׃ 9על־כן קרא שמה בבל כי־שם בלל יהוה שפת כל־הארץ ומשם הפיצם יהוה על־פני כל־הארץ׃ פ

10אלה תולדת שם ם בן־מאת שנה ויולד את־ארפכשד שנתים אחר המבול׃ 11ויחי־שם אחרי הולידו את־ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

12וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את־שלח׃ 13ויחי ארפכשד אחרי הולידו את־שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

14ושלח חי שלשים שנה ויולד את־עבר׃ 15ויחי־שלח אחרי הולידו את־עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

16ויחי־עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את־פלג׃ 17ויחי־עבר אחרי הולידו את־פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

18ויחי־פלג שלשים שנה ויולד את־רעו׃ 19ויחי־פלג אחרי הולידו את־רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

20ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את־שרוג׃ 21ויחי רעו אחרי הולידו את־שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

22ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את־נחור׃ 23ויחי שרוג אחרי הולידו את־נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

24ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את־תרח׃ 25ויחי נחור אחרי הולידו את־תרח תשע־עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות׃ ס

26ויחי־תרח שבעים שנה ויולד את־אברם את־נחור ואת־הרן׃

27ואלה תולדת תרח תרח הוליד את־אברם את־נחור ואת־הרן והרן הוליד את־לוט׃ 28וימת הרן על־פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים׃ 29ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת־אברם שרי ושם אשת־נחור מלכה בת־הרן אבי־מלכה ואבי יסכה׃ 30ותהי שרי עקרה אין לה ולד׃

31ויקח תרח את־אברם בנו ואת־לוט בן־הרן בן־בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד־חרן וישבו שם׃ 32ויהיו ימי־תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 10
Top of Page
Top of Page