Kehilat 7
Ecclesiastes 7 WLC
1טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׃

2טוב ללכת אל־בית־אבל מלכת אל־בית משתה באשר הוא סוף כל־האדם והחי יתן אל־לבו׃

3טוב כעס משחק כי־ברע פנים ייטב לב׃

4לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה׃

5טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים׃

6כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם־זה הבל׃

7כי העשק יהולל חכם ויאבד את־לב מתנה׃

8טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך־רוח מגבה־רוח׃

9אל־תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃

10אל־תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על־זה׃

11טובה חכמה עם־נחלה ויתר לראי השמש׃

12כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃

13ראה את־מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו׃

14ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את־זה לעמת־זה עשה האלהים על־דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה׃

15את־הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃ 16אל־תהי צדיק הרבה ואל־תתחכם יותר למה תשומם׃ 17אל־תרשע הרבה ואל־תהי סכל למה תמות בלא עתך׃ 18טוב אשר תאחז בזה וגם־מזה אל־תנח את־ידך כי־ירא אלהים יצא את־כלם׃

19החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃ 20כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה־טוב ולא יחטא׃ 21גם לכל־הדברים אשר ידברו אל־תתן לבך אשר לא־תשמע את־עבדך מקללך׃ 22כי גם־פעמים רבות ידע לבך אשר גם־ [את כ] (אתה ק) קללת אחרים׃

23כל־זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני׃ 24רחוק מה־שהיה ועמק ׀ עמק מי ימצאנו׃ 25סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃ 26ומוצא אני מר ממות את־האשה אשר־היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃

27ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון׃ 28אשר עוד־בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל־אלה לא מצאתי׃ 29לבד ראה־זה מצאתי אשר עשה האלהים את־האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page