Kehilat 6
Ecclesiastes 6 WLC
1יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על־האדם׃ 2איש אשר יתן־לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו ׀ מכל אשר־יתאוה ולא־ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃ 3אם־יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב ׀ שיהיו ימי־שניו ונפשו לא־תשבע מן־הטובה וגם־קבורה לא־היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃ 4כי־בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה׃ 5גם־שמש לא־ראה ולא ידע נחת לזה מזה׃ 6ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל־מקום אחד הכל הולך׃

7כל־עמל האדם לפיהו וגם־הנפש לא תמלא׃ 8כי מה־יותר לחכם מן־הכסיל מה־לעני יודע להלך נגד החיים׃ 9טוב מראה עינים מהלך־נפש גם־זה הבל ורעות רוח׃

10מה־שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר־הוא אדם ולא־יוכל לדין עם [שהתקיף כ] (שתקיף ק) ממנו׃ 11כי יש־דברים הרבה מרבים הבל מה־יתר לאדם׃ 12כי מי־יודע מה־טוב לאדם בחיים מספר ימי־חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי־יגיד לאדם מה־יהיה אחריו תחת השמש׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ecclesiastes 5
Top of Page
Top of Page