Davari Hayamim Aleph 21
1 Chronicles 21 WLC
1ויעמד שטן על־ישראל ויסת את־דויד למנות את־ישראל׃ 2ויאמר דויד אל־יואב ואל־שרי העם לכו ספרו את־ישראל מבאר שבע ועד־דן והביאו אלי ואדעה את־מספרם׃ 3ויאמר יואב יוסף יהוה על־עמו ׀ כהם מאה פעמים הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים למה יבקש זאת אדני למה יהיה לאשמה לישראל׃ 4ודבר־המלך חזק על־יואב ויצא יואב ויתהלך בכל־ישראל ויבא ירושלם׃ 5ויתן יואב את־מספר מפקד־העם אל־דויד ויהי כל־ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב׃ 6ולוי ובנימן לא פקד בתוכם כי־נתעב דבר־המלך את־יואב׃

7וירע בעיני האלהים על־הדבר הזה ויך את־ישראל׃ פ 8ויאמר דויד אל־האלהים חטאתי מאד אשר עשיתי את־הדבר הזה ועתה העבר־נא את־עוון עבדך כי נסכלתי מאד׃ פ

9וידבר יהוה אל־גד חזה דויד לאמר׃ 10לך ודברת אל־דויד לאמר כה אמר יהוה שלוש אני נטה עליך בחר־לך אחת מהנה ואעשה־לך׃ 11ויבא גד אל־דויד ויאמר לו כה־אמר יהוה קבל־לך׃ 12אם־שלוש שנים רעב ואם־שלשה חדשים נספה מפני־צריך וחרב אויבך ׀ למשגת ואם־שלשת ימים חרב יהוה ודבר בארץ ומלאך יהוה משחית בכל־גבול ישראל ועתה ראה מה־אשיב את־שלחי דבר׃ פ 13ויאמר דויד אל־גד צר־לי מאד אפלה־נא ביד־יהוה כי־רבים רחמיו מאד וביד־אדם אל־אפל׃

14ויתן יהוה דבר בישראל ויפל מישראל שבעים אלף איש׃ 15וישלח האלהים ׀ מלאך ׀ לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על־הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם־גרן ארנן היבוסי׃ ס 16וישא דויד את־עיניו וירא את־מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על־ירושלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשקים על־פניהם׃ 17ויאמר דויד אל־האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני־הוא אשר־חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו יהוה אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה׃ ס

18ומלאך יהוה אמר אל־גד לאמר לדויד כי ׀ יעלה דויד להקים מזבח ליהוה בגרן ארנן היבסי׃ 19ויעל דויד בדבר־גד אשר דבר בשם יהוה׃ 20וישב ארנן וירא את־המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חטים׃ 21ויבא דויד עד־ארנן ויבט ארנן וירא את־דויד ויצא מן־הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה׃ 22ויאמר דויד אל־ארנן תנה־לי מקום הגרן ואבנה־בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם׃ 23ויאמר ארנן אל־דויד קח־לך ויעש אדני המלך הטוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחטים למנחה הכל נתתי׃ 24ויאמר המלך דויד לארנן לא כי־קנה אקנה בכסף מלא כי לא־אשא אשר־לך ליהוה והעלות עולה חנם׃ 25ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות׃ 26ויבן שם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויקרא אל־יהוה ויענהו באש מן־השמים על מזבח העלה׃ פ 27ויאמר יהוה למלאך וישב חרבו אל־נדנה׃

28בעת ההיא בראות דויד כי־ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם׃ 29ומשכן יהוה אשר־עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון׃ 30ולא־יכל דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך יהוה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 20
Top of Page
Top of Page