Davari Hayamim Aleph 18
1 Chronicles 18 WLC
1ויהי אחרי־כן ויך דויד את־פלשתים ויכניעם ויקח את־גת ובנתיה מיד פלשתים׃ 2ויך את־מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה׃

3ויך דויד את־הדדעזר מלך־צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר־פרת׃ 4וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את־כל־הרכב ויותר ממנו מאה רכב׃

5ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים־ושנים אלף איש׃ 6וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך׃ 7ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם׃ 8ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה ׀ עשה שלמה את־ים הנחשת ואת־העמודים ואת כלי הנחשת׃ פ

9וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את־כל־חיל הדדעזר מלך־צובה׃ 10וישלח את־הדורם־בנו אל־המלך־דויד [לשאול־ כ] (לשאל־לו ק) לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי־איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת׃ 11גם־אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם־הכסף והזהב אשר נשא מכל־הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק׃

12ואבשי בן־צרויה הכה את־אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף׃ 13וישם באדום נציבים ויהיו כל־אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את־דויד בכל אשר הלך׃

14וימלך דויד על־כל־ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל־עמו׃ 15ויואב בן־צרויה על־הצבא ויהושפט בן־אחילוד מזכיר׃ 16וצדוק בן־אחיטוב ואבימלך בן־אביתר כהנים ושושא סופר׃ 17ובניהו בן־יהוידע על־הכרתי והפלתי ובני־דויד הראשנים ליד המלך׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 17
Top of Page
Top of Page