Davari Hayamim Aleph 12
1 Chronicles 12 WLC
1ואלה הבאים אל־דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן־קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה׃ 2נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן׃ 3הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי [ויזואל כ] (ויזיאל ק) ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי׃ 4וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל־השלשים׃ 5וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי׃ 6אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו [החריפי כ] (החרופי׃ ק) 7אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים׃

8ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן־הגדור׃ 9ומן־הגדי נבדלו אל־דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על־ההרים למהר׃ ס 10עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי׃ 11משמנה הרביעי ירמיה החמשי׃ 12עתי הששי אליאל השבעי׃ 13יוחנן השמיני אלזבד התשיעי׃ 14ירמיהו העשירי ס מכבני עשתי עשר׃ 15אלה מבני־גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף׃

16אלה הם אשר עברו את־הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על־כל־ [גדיתיו כ] (גדותיו ק) ויבריחו את־כל־העמקים למזרח ולמערב׃ ס 17ויבאו מן־בני בנימן ויהודה עד־למצד לדויד׃

18ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם־לשלום באתם אלי לעזרני יהיה־לי עליכם לבב ליחד ואם־לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח׃ ס

19ורוח לבשה את־עמשי ראש [השלושים כ] (השלישים ק) לך דויד ועמך בן־ישי שלום ׀ שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃ פ 20וממנשה נפלו על־דויד בבאו עם־פלשתים על־שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל־אדניו שאול׃ 21בלכתו אל־ציקלג נפלו עליו ׀ ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה׃ 22והמה עזרו עם־דויד על־הגדוד כי־גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא׃

23כי לעת־יום ביום יבאו על־דויד לעזרו עד־למחנה גדול כמחנה אלהים׃ פ 24ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על־דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה׃ ס 25בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא׃ ס 26מן־בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה׃ ס 27מן־בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות׃ ס 28ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות׃ ס 29וצדוק נער גבור חיל ובית־אביו שרים עשרים ושנים׃ ס 30ומן־בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד־הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול׃ ס 31ומן־בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם׃ ס 32ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את־דויד׃ ס 33ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה־יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל־אחיהם על־פיהם׃ ס 34מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל־כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא־לב ולב׃ ס 35ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף׃ ס 36ומן־הדני ערכי מלחמה עשרים־ושמונה אלף ושש מאות׃ ס 37ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף׃ ס

38ומעבר לירדן מן־הראובני והגדי וחצי ׀ שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף׃ 39כל־אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את־דויד על־כל־ישראל וגם כל־שרית ישראל לב אחד להמליך את־דויד׃ 40ויהיו־שם עם־דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי־הכינו להם אחיהם׃ (41) וגם הקרובים־אליהם עד־יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ׀ ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין־ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 11
Top of Page
Top of Page