Revelation 14
Uma New Testament
1Oti toe, pehilo wo'o-ama mpohilo Ana' Bima toei mokore hi lolo Bulu' Sion. Dohe-na ria topetuku' -na to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu, hi wingke-ra te'uki' hanga' Ana' Bima pai' hanga' Tuama-na. 2Pai' ku'epe moni to bohe ngkai suruga, hewa kapagugu' ue to bohe pai' hewa kabohe moni kuna. Moni to ku'epe toe hewa pomoni kasapi to rakado' tauna. 3Morona' -ramo mpoporona' hanyala rona' to bo'u hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala pai' hi nyanyoa anu tuwu' to opo' pai' totu'a-totu'a to ntololikia Pohuraa toe. Rona' -ra toe, uma ria tau ntani' -na to ma'ala mpenau', muntu' to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu toera-wadi. Hira' -mi to natolo' Ana' Bima ngkai olo' manusia' hi dunia'. 4Hira' toe, moroli' katuwu' -ra. Hewa tomane to uma hangkania mobualo', wae wo'o uma-ra hangkania mepue' hi napa-napa to ntani' -na, mepue' -ra hi Ana' Bima toei-wadi. Hiapa kahiloua-na Ana' Bima toei, retu wo'o-ra-rawo mpotuku' -i. Hira' toe-mi to ratolo' ngkai olo' hawe'ea manusia' hi dunia'. Hewa tauna mpotonu wua' to lomo' -na ngkai polia' -ra hi Alata'ala, wae wo'o hira' ratonu hewa pepue' to lomo' -na hi Alata'ala pai' hi Ana' Bima. 5Uma-ra ria moboa', uma wo'o ria hangkedia' kasalaa' -ra.

6Pai' kuhilo wo'o hadua mala'eka ntani' -na ngkalimoko hi lolo raoa. Mala'eka toei mpokeni Kareba Lompe' to uma ria kabali' -na duu' kahae-hae-na, napalele hi manusia' to mo'oha' hi dunia', hi butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa. 7Napasimuku mekio' mpo'uli': "Mengkoru-mokoi hi Alata'ala, une' -mi kabohe tuwu' -na. Apa' rata-mi tempo pehukua' -na. Mepue' -mokoi hi Alata'ala to mpajadi' langi', dunia', tahi' pai' hawe'ea ulu ue."

8Ngkai ree, ria mala'eka karodua-na mpotuku' mala'eka to lomo' -na, na'uli': "Mokero! Mokero-mi ngata Babel to bohe lia! To Babel toera mpobawai manusia' humalili' dunia' mpo'inu ininu to melanguhi. Batua-na, to Babel mpobawai tau ntani' -na mpotuku' gau' -ra to uma tumotoa."

9Oti toe, mala'eka katolu-na metuku' wo'o-imi-hawo mpotuku' mala'eka to rodua toera, pai' -i mekio' mpesukui mpo'uli': "Hema-hema to mpopue' binata to dada'a tetui pai' pinotau-na, pai' hema-hema to mpotarima tanda binata toe hi wingke-ra ba hi pale-ra, 10tauna toera mpai' napewuku Alata'ala mpo'inu ininu to mopai' loki, uma ria hangkedia' galo-na. Batua-na, nakaroe mperegea-ra, uma ria ka'olu-olu-na. Tauna toera rasesa' hi rala apu pai' rea' apu, mala'eka-mala'eka to moroli' hante Ana' Bima to hi suruga mpopanto' karasesa' -ra toe. 11Rangahu ngkai apu to mposesa' -ra toe ulo' duu' kahae-hae-na. Hi eo-na hi bengi-na uma ria pento'oa-ra rasesa', apa' mepue' -ra-rana hi binata to dada'a toei hante pinotau-na, pai' ratarima-rana tanda hanga' binata toei." 12Toe-mi pai' topetuku' Alata'ala kana ntaha hi rala kasusaa', tida mpotuku' hawa' Alata'ala, pai' tida mepangala' hi Yesus.

13Oti toe mpo'epe-a libu' ngkai suruga to mpo'uli': "Uki' -mi tohe'i: Ntepu'u ngkai wae lau, marasi' -ra tauna to mate to mepangala' hi Pue'." Natompoi' Inoha' Tomoroli': "Bate makono lia tetu-e! Apa' mento'o-ramo ngkai powewa-ra, pai' bate mporata-ramo mpai' wua' bago-ra."

14Oti toe, mpohilo wo'o-ama limu' to mengea'. Hi lolo limu' toe mohura hadua tauna, lence-na hewa Ana' Manusia'. Hi woo' -na ria songko bulawa, pai' hi pale-na hamata are' to baka'. 15Oti toe, ria mala'eka to ntani' -na mehupa' ngkai Tomi Pepuea'. Mekio' -i hante libu' to bohe hi tauna to mohura hi lolo limu' toei, na'uli': "Pesoe-mi are' -nu pai' mepae! Apa' tempo-nami mepae, taha' -mi ihi' dunia'." 16Ngkai ree tauna to mohura hi lolo limu' toei mpesoe mpu'u-mi are' -na hi dunia' pai' mpepae ihi' dunia'.

17Oti toe kuhilo mala'eka to ntani' -na mehupa' ngkai Tomi Pepuea' to hi suruga. Ngkakamu wo'o-i-hawo are' to baka'. 18Pai' tumai wo'o-mi-hawo mala'eka kahadua-na ngkai meja' pontunua pepue', mala'eka to mpodongo apu hi meja' pontunua pepue'. Mejeu' -i mpokio' mala'eka to ngkakamu are' to baka' toe, na'uli': "Pesoe-mi are' -nu pai' bintohi wua' anggur to hi dunia', apa' taha' -mi wua' -na." 19Kanapesoe-na mpu'u-mi mala'eka to ngkakamu are' toei, mpobintohi wua' anggur ngkai woto-na, pai' napetene' hi rala pompeaa' anggur to bohe. Pompeaa' anggur toe mpobatuai roe Alata'ala to gaga mpokaroe tauna to dada'a. 20Jadi', wua' anggur toe rapea' hi mali ngata, pai' ngkai pompeaa' tohe'e mo'ili-mi tumai raa' hewa po'ili ue halu'. Kalaa po'ilia-na, ria nte tolu atu kilomete. Pai' kanala-na, neo' romete.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 13
Top of Page
Top of Page