Revelation 14:3
New International Version
And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

New Living Translation
This great choir sang a wonderful new song in front of the throne of God and before the four living beings and the twenty-four elders. No one could learn this song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

English Standard Version
and they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and before the elders. No one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

Berean Study Bible
And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. And no one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

New American Standard Bible
And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders; and no one could learn the song except the one hundred and forty-four thousand who had been purchased from the earth.

King James Bible
And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.

Holman Christian Standard Bible
They sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders, but no one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

International Standard Version
They were singing a new song in front of the throne, the four living creatures, and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

NET Bible
and they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one was able to learn the song except the one hundred and forty-four thousand who had been redeemed from the earth.

Aramaic Bible in Plain English
And they were singing as a new hymn of praise before the throne and before The Four Beasts and before the Elders, and no one was able to learn the hymn but the 144,000 redeemed from The Earth.

GOD'S WORD® Translation
They were singing a new song in front of the throne, the four living creatures, and the leaders. Only the 144,000 people who had been bought on earth could learn the song.

Jubilee Bible 2000
and they sang as it were a new song before the throne and before the four animals and the elders; and no one could learn that song but the hundred and forty-four thousand, who were redeemed from the earth.

King James 2000 Bible
And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty-four thousand, who were redeemed from the earth.

American King James Version
And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.

American Standard Version
and they sing as it were a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders: and no man could learn the song save the hundred and forty and four thousand, even they that had been purchased out of the earth.

Douay-Rheims Bible
And they sung as it were a new canticle, before the throne, and before the four living creatures, and the ancients; and no man could say the canticle, but those hundred forty-four thousand, who were purchased from the earth.

Darby Bible Translation
and they sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. And no one could learn that song save the hundred [and] forty-four thousand who were bought from the earth.

English Revised Version
and they sing as it were a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders: and no man could learn the song save the hundred and forty and four thousand, even they that had been purchased out of the earth.

Webster's Bible Translation
And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty four thousand, who were redeemed from the earth.

Weymouth New Testament
And they were singing what seemed to be a new song, in front of the throne and in the presence of the four living creatures and the Elders; and no one was able to learn that song except the 144,000 people who had been redeemed out of the world.

World English Bible
They sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the one hundred forty-four thousand, those who had been redeemed out of the earth.

Young's Literal Translation
and they sing, as it were, a new song before the throne, and before the four living creatures, and the elders, and no one was able to learn the song except the hundred forty-four thousands, who have been bought from the earth;

Openbaring 14:3 Afrikaans PWL
en hulle het ’n nuwe lofprysingslied voor die troon gesing, voor die vier wesens en voor die oudstes en niemand kon die lied leer nie, behalwe die een honderd vier en veertig duisend wat vanaf die aarde vrygekoop is.

Zbulesa 14:3 Albanian
Ata këndonin një këngë të ri përpara fronit, përpara katër qenjeve të gjalla dhe përpara pleqve; dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të njëqind e dyzet e katër mijëve, që ishin shpenguar nga toka.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 14:3 Arabic: Smith & Van Dyke
وهم يترنمون كترنيمة جديدة امام العرش وامام الاربعة الحيوانات والشيوخ ولم يستطع احد ان يتعلّم الترنيمة الا المئة والاربعة والاربعون الفا الذين اشتروا من الارض.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 14:3 Armenian (Western): NT
Անոնք կ՚երգէին նոր երգ մը՝ գահին, չորս էակներուն ու երէցներուն առջեւ. ո՛չ մէկը կրնար սորվիլ այդ երգը՝ բացի այդ հարիւր քառասունչորս հազարէն, որոնք գնուած էին երկրէն:

Apocacalypsea. 14:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta cantatzen çuten quasi cantu berribat throno aitzinean, eta laur animalén, eta Ancianoén aitzinean: eta nehorc ecin ikas ceçaqueen cantua ehun eta berroguey eta laur milléc baicen, cein baitirade lurretic erossiac:

D Offnbarung 14:3 Bavarian
Und sö sangend ayn neus Lied vor n Troon, vor de vier Löbwösn und vor de Wärt. Aber niemets kunnt dös Lied singen lernen ausser de Hundertvieryvierzgtauset, wo umbb dyr Erdn looskaaufft seind.

Откровение 14:3 Bulgarian
И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們在寶座前,並四個活物和長老們面前唱歌,像是新歌,這首歌除了從地上被贖回來的那十四萬四千人以外,沒有人能學會。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们在宝座前,并四个活物和长老们面前唱歌,像是新歌,这首歌除了从地上被赎回来的那十四万四千人以外,没有人能学会。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們在寶座前,並在四活物和眾長老前唱歌,彷彿是新歌,除了從地上買來的那十四萬四千人以外,沒有人能學這歌。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们在宝座前,并在四活物和众长老前唱歌,仿佛是新歌,除了从地上买来的那十四万四千人以外,没有人能学这歌。

启 示 录 14:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 在 寶 座 前 , 並 在 四 活 物 和 眾 長 老 前 唱 歌 , 彷 彿 是 新 歌 ; 除 了 從 地 上 買 來 的 那 十 四 萬 四 千 人 以 外 , 沒 有 人 能 學 這 歌 。

启 示 录 14:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 在 宝 座 前 , 并 在 四 活 物 和 众 长 老 前 唱 歌 , 彷 佛 是 新 歌 ; 除 了 从 地 上 买 来 的 那 十 四 万 四 千 人 以 外 , 没 有 人 能 学 这 歌 。

Otkrivenje 14:3 Croatian Bible
Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one sto četrdeset i četiri tisuće - otkupljeni sa zemlje.

Zjevení Janovo 14:3 Czech BKR
A zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, a před čtyřmi zvířaty, a před starci, a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni z země.

Aabenbaringen 14:3 Danish
Og de sang en ny Sang for Tronen og for de fire levende Væsener og de Ældste; og ingen kunde lære den Sang, uden de hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som ere løskøbte fra Jorden.

Openbaring 14:3 Dutch Staten Vertaling
En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

Westcott and Hort 1881
καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

Tischendorf 8th Edition
καί ᾄδω ᾠδή καινός ἐνώπιον ὁ θρόνος καί ἐνώπιον ὁ τέσσαρες ζῶον καί ὁ πρεσβύτερος καί οὐδείς δύναμαι μανθάνω ὁ ᾠδή εἰ μή ὁ ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάς ὁ ἀγοράζω ἀπό ὁ γῆ

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντατέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αδουσιν ως ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις εδυνατο μαθειν την ωδην ει μη αι εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι απο της γης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αδουσιν ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις εδυνατο μαθειν την ωδην ει μη αι εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι απο της γης

Stephanus Textus Receptus 1550
και αδουσιν ως ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις ηδυνατο μαθειν την ωδην ει μη αι εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι απο της γης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και αδουσιν ως ωδην καινην ενωπιον του θρονου, και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων· και ουδεις ηδυνατο μαθειν την ωδην, ει μη αι εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες, οι ηγορασμενοι απο της γης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αδουσιν ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις εδυνατο μαθειν την ωδην ει μη αι εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι απο της γης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αδουσιν {VAR1: ως } {VAR2: [ως] } ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις εδυνατο μαθειν την ωδην ει μη αι εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι απο της γης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai adousin ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbyterōn; kai oudeis edynato mathein tēn ōdēn ei mē hai hekaton tesserakonta tessares chiliades, hoi ēgorasmenoi apo tēs gēs.

kai adousin oden kainen enopion tou thronou kai enopion ton tessaron zoon kai ton presbyteron; kai oudeis edynato mathein ten oden ei me hai hekaton tesserakonta tessares chiliades, hoi egorasmenoi apo tes ges.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai adousin hōs ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbyterōn; kai oudeis edynato mathein tēn ōdēn ei mē hai hekaton tesserakonta tessares chiliades, hoi ēgorasmenoi apo tēs gēs.

kai adousin hos oden kainen enopion tou thronou kai enopion ton tessaron zoon kai ton presbyteron; kai oudeis edynato mathein ten oden ei me hai hekaton tesserakonta tessares chiliades, hoi egorasmenoi apo tes ges.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai adousin ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis edunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs

kai adousin OdEn kainEn enOpion tou thronou kai enOpion tOn tessarOn zOOn kai tOn presbuterOn kai oudeis edunato mathein tEn OdEn ei mE ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi Egorasmenoi apo tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai adousin ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis edunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs

kai adousin OdEn kainEn enOpion tou thronou kai enOpion tOn tessarOn zOOn kai tOn presbuterOn kai oudeis edunato mathein tEn OdEn ei mE ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi Egorasmenoi apo tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai adousin ōs ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis ēdunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs

kai adousin Os OdEn kainEn enOpion tou thronou kai enOpion tOn tessarOn zOOn kai tOn presbuterOn kai oudeis Edunato mathein tEn OdEn ei mE ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi Egorasmenoi apo tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai adousin ōs ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis ēdunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs

kai adousin Os OdEn kainEn enOpion tou thronou kai enOpion tOn tessarOn zOOn kai tOn presbuterOn kai oudeis Edunato mathein tEn OdEn ei mE ai ekaton tessarakonta tessares chiliades oi Egorasmenoi apo tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:3 Westcott/Hort - Transliterated
kai adousin ōs ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis edunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs

kai adousin Os OdEn kainEn enOpion tou thronou kai enOpion tOn tessarOn zOOn kai tOn presbuterOn kai oudeis edunato mathein tEn OdEn ei mE ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi Egorasmenoi apo tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai adousin {WH: ōs } {UBS4: [ōs] } ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis edunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs

kai adousin {WH: Os} {UBS4: [Os]} OdEn kainEn enOpion tou thronou kai enOpion tOn tessarOn zOOn kai tOn presbuterOn kai oudeis edunato mathein tEn OdEn ei mE ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi Egorasmenoi apo tEs gEs

Jelenések 14:3 Hungarian: Karoli
És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék elõtt, és a négy lelkes állat elõtt és a Vének elõtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron vétettek meg a földrõl.

Apokalipso de sankta Johano 14:3 Esperanto
kaj ili kantas kvazaux novan kanton antaux la trono kaj antaux la kvar kreitajxoj kaj la presbiteroj; kaj neniu povis lerni la kanton krom la cent kvardek kvar miloj, la elacxetitoj el la tero.

Johanneksen ilmestys 14:3 Finnish: Bible (1776)
Ja veisasivat niinkuin uutta virttä istuimen edessä, ja neljän eläimen edessä, ja vanhinten. Ja ei yksikään taitanut sitä virttä oppia, paitsi niitä sataa ja neljääviidettäkymmentä tuhatta, jotka maasta ostetut ovat.

Apocalypse 14:3 French: Darby
et ils chantent un cantique nouveau devant le trone, et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les cent quarante-quatre milliers qui ont ete achetes de la terre.

Apocalypse 14:3 French: Louis Segond (1910)
Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.

Apocalypse 14:3 French: Martin (1744)
Et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux, et devant les Anciens; et personne ne pouvait apprendre le cantique, que les cent quarante-quatre mille qui ont été achetés d'entre ceux de la terre.

Offenbarung 14:3 German: Modernized
Und sangen wie ein neu Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen ohne die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

Offenbarung 14:3 German: Luther (1912)
Und sie sangen ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen denn die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

Offenbarung 14:3 German: Textbibel (1899)
und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Tieren und den Aeltesten; und niemand konnte das Lied lernen außer den hundert vier und vierzig tausend die erkauft sind von der Erde.

Apocalisse 14:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
E cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi ed agli anziani; e nessuno poteva imparare il cantico se non quei centoquaranta quattromila, i quali sono stati riscattati dalla terra.

Apocalisse 14:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E cantavano un cantico nuovo, davanti al trono, e davanti a’ quattro animali, e davanti a’ vecchi; e niuno poteva imparare il cantico, se non quei cenquarantaquattromila, i quali sono stati comperati dalla terra.

WAHYU 14:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
maka mereka itu menyanyi suatu nyanyian baharu di hadapan arasy itu, dan di hadapan keempat zat yang hidup dan segala ketua itu; dan seorang pun tiada dapat belajar nyanyian itu, hanya keseratus empat puluh empat ribu orang, yang ditebus dari bumi.

Revelation 14:3 Kabyle: NT
?ɣennin yiwen ccna ajdid zdat wemkan n lḥekma, zdat ṛebɛa lexluq zdat lecyux-nni. Yiwen ur izmir ad yeḥfeḍ ccna-nni anagar meyya uṛebɛa uṛebɛin alef-nni i d-yețțuselken si ddunit.

요한계시록 14:3 Korean
저희가 보좌와 네 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 구속함을 얻은 십 사만 사천 인밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라

Apocalypsis 14:3 Latin: Vulgata Clementina
Et cantabant quasi canticum novum ante sedem, et ante quatuor animalia, et seniores : et nemo poterat dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra.

Atklāsmes grāmata 14:3 Latvian New Testament
Un tie dziedāja it kā jaunu dziesmu troņa priekšā un četru dzīvnieku, un sentēvu priekšā; un neviens nevarēja to dziesmu dziedāt, kā vien tie simts četrdesmit tūkstoši, kas no zemes atpirkti.

Apreiðkimo Jonui knyga 14:3 Lithuanian
Jie giedojo naują giesmę priešais sostą, keturias būtybes ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius, atpirktus iš žemės.

Revelation 14:3 Maori
A ko ta ratou waiata me te mea he waiata hou i mua i te torona, i mua hoki i nga mea ora e wha, i nga kaumatua ano hoki; e kore hoki e taea e tetahi te ako taua waiata, ko nga mano anake kotahi rau e wha tekau ma wha, kua oti nei te hoko i runga i te whenua.

Apenbaring 14:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og de sang en ny sang for tronen og for de fire livsvesener og de eldste, og ingen kunde lære sangen uten de hundre og fire og firti tusen, de som er kjøpt fra jorden.

Apocalipsis 14:3 Spanish: La Biblia de las Américas
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico, sino los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la tierra.

Apocalipsis 14:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados (comprados) de la tierra.

Apocalipsis 14:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra.

Apocalipsis 14:3 Spanish: Reina Valera 1909
Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra.

Apocalipsis 14:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales, y de los ancianos; y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales son comprados de la tierra.

Apocalipse 14:3 Bíblia King James Atualizada Português
Entoavam um cântico novo, diante do trono e perante os quatro seres viventes e dos anciãos; e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os cento e quarenta e quatro mil que haviam sido comprados da terra.

Apocalipse 14:3 Portugese Bible
E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos; e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil, aqueles que foram comprados da terra.   

Apocalipsa 14:3 Romanian: Cornilescu
Cîntau o cîntare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrînilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cîntarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt.

Откровение 14:3 Russian: Synodal Translation (1876)
Они поют как бы новую песнь пред престолом и предчетырьмя животными и старцами; и никто не мог научитьсясей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.

Откровение 14:3 Russian koi8r
Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.

Revelation 14:3 Shuar New Testament
Nu tuntuiyamujai siantu KuarΘntikußtru mir shuar akupin pujutainium naka wajasar yamaram Kßntan Kantamßwarmai. Niisha kuatru tankunmasha tura paintikuatru uuntnumsha naka wajasar Kantamßwarmai. Nu Kßntanka Chφkichka nekaachmin armai. Aya nu siantu KuarΘntikußtru mir shuarka J· nunkanmaya shuarnumia uwempraru ßsar nu Kßntan kantamiarmai.

Uppenbarelseboken 14:3 Swedish (1917)
Och de sjöngo inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste vad som tycktes vara en ny sång; och ingen kunde lära sig den sången, utom de ett hundra fyrtiofyra tusen som voro friköpta ifrån jorden.

Ufunua was Yohana 14:3 Swahili NT
Walikuwa wanaimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe hai wanne na wale wazee. Hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa hao watu mia moja arobaini na nne elfu waliokombolewa duniani.

Pahayag 14:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila'y nangagaawitan na wari'y isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda: at sinoman ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang isang daan at apat na pu't apat na libo lamang, sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 14:3 Tawallamat Tamajaq NT
Aytedan win den ǝssiggadan daɣ tǝmmal iyyat taynayat dat tǝxawit ta n taɣmar, dat mudaran win ǝkkoz d ǝmɣaran. Wǝr t-illa awedan ifrâgan ad issǝn tǝmmal ten, ar temeday n ǝgim d ǝkkozat tǝmǝrwen d ǝkkoz, win d-isaddarfat Mǝššina daɣ aytedan n ǝddǝnet.

วิวรณ์ 14:3 Thai: from KJV
คนเหล่านั้นร้องเพลงราวกับว่า เป็นเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระที่นั่ง หน้าสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่นั้น และหน้าพวกผู้อาวุโส ไม่มีใครสามารถเรียนรู้เพลงบทนั้นได้ นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั้น ที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก

Vahiy 14:3 Turkish
Bu 144 000 kişi, tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi.

Откровение 14:3 Ukrainian: NT
І сьпівають, як би нову пісню, перед престолом, і перед чотирма животними і старцями. І нїхто не зміг навчитись піснї, тільки сто сорок чотири тисячі, що викуплені від землї.

Revelation 14:3 Uma New Testament
Morona' -ramo mpoporona' hanyala rona' to bo'u hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala pai' hi nyanyoa anu tuwu' to opo' pai' totu'a-totu'a to ntololikia Pohuraa toe. Rona' -ra toe, uma ria tau ntani' -na to ma'ala mpenau', muntu' to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu toera-wadi. Hira' -mi to natolo' Ana' Bima ngkai olo' manusia' hi dunia'.

Khaûi-huyeàn 14:3 Vietnamese (1934)
chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi.

Revelation 14:2
Top of Page
Top of Page