APOKALUPSIS IOANNOU 14
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai idon kai idou to arnion estos epi to oros siōn kai met autou ekaton tesserakonta tessares chiliades echousai to onoma autou kai to onoma tou patros autou gegrammenon epi tōn metōpōn autōn 2kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou ōs phōnēn udatōn pollōn kai ōs phōnēn brontēs megalēs kai ē phōnē ēn ēkousa ōs kitharōdōn kitharizontōn en tais kitharais autōn 3kai adousin ōdēn kainēn enōpion tou thronou kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbuterōn kai oudeis edunato mathein tēn ōdēn ei mē ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi ēgorasmenoi apo tēs gēs 4outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tō arniō opou an upagē outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō 5kai en tō stomati autōn ouch eurethē pseudos amōmoi gar eisin

6kai eidon allon angelon petomenon en mesouranēmati echonta euangelion aiōnion euangelisai epi tous kathēmenous epi tēs gēs kai epi pan ethnos kai phulēn kai glōssan kai laon 7legōn en phōnē megalē phobēthēte ton theon kai dote autō doxan oti ēlthen ē ōra tēs kriseōs autou kai proskunēsate tō poiēsanti ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai pēgas udatōn

8kai allos angelos deuteros ēkolouthēsen legōn epesen epesen babulōn ē megalē ē ek tou oinou tou thumou tēs porneias autēs pepotiken panta ta ethnē

9kai allos angelos tritos ēkolouthēsen autois legōn en phōnē megalē ei tis proskunei to thērion kai tēn eikona autou kai lambanei charagma epi tou metōpou autou ē epi tēn cheira autou 10kai autos pietai ek tou oinou tou thumou tou theou tou kekerasmenou akratou en tō potēriō tēs orgēs autou kai basanisthēsetai en puri kai theiō enōpion angelōn agiōn kai enōpion tou arniou 11kai o kapnos tou basanismou autōn eis aiōnas aiōnōn anabainei kai ouk echousin anapausin ēmeras kai nuktos oi proskunountes to thērion kai tēn eikona autou kai ei tis lambanei to charagma tou onomatos autou 12ōde ē upomonē tōn agiōn estin oi tērountes tas entolas tou theou kai tēn pistin iēsou

13kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes aparti nai legei to pneuma ina anapaēsontai ek tōn kopōn autōn ta gar erga autōn akolouthei met autōn

14kai idon kai idou nephelē leukē kai epi tēn nephelēn kathēmenon omoion uion anthrōpou echōn epi tēs kephalēs autou stephanon chrusoun kai en tē cheiri autou drepanon oxu 15kai allos angelos exēlthen ek tou naou krazōn en phōnē megalē tō kathēmenō epi tēs nephelēs pempson to drepanon sou kai therison oti ēlthen ē ōra therisai oti exēranthē o therismos tēs gēs 16kai ebalen o kathēmenos epi tēs nephelēs to drepanon autou epi tēn gēn kai etheristhē ē gē

17kai allos angelos exēlthen ek tou naou tou en tō ouranō echōn kai autos drepanon oxu 18kai allos angelos exēlthen ek tou thusiastēriou echōn exousian epi tou puros kai ephōnēsen phōnē megalē tō echonti to drepanon to oxu legōn pempson sou to drepanon to oxu kai trugēson tois botruas tēs ampelou tēs gēs oti ēkmasan ai staphulai autēs 19kai ebalen o angelos to drepanon autou eis tēn gēn kai etrugēsen tēn ampelon tēs gēs kai ebalen eis tēn lēnon tou thumou tou theou ton megan 20kai epatēthē ē lēnos exōthen tēs poleōs kai exēlthen aima ek tēs lēnou achri tōn chalinōn tōn ippōn apo stadiōn chiliōn exakosiōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 13
Top of Page
Top of Page