Revelation 14:4
New International Version
These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among mankind and offered as firstfruits to God and the Lamb.

New Living Translation
They have kept themselves as pure as virgins, following the Lamb wherever he goes. They have been purchased from among the people on the earth as a special offering to God and to the Lamb.

English Standard Version
It is these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever he goes. These have been redeemed from mankind as firstfruits for God and the Lamb,

Berean Study Bible
These are the ones who have not been defiled with women, for they are virgins. They follow the Lamb wherever He goes. They have been redeemed from among men as firstfruits to God and to the Lamb.

New American Standard Bible
These are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb.

King James Bible
These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

Holman Christian Standard Bible
These are the ones not defiled with women, for they have kept their virginity. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. They were redeemed from the human race as the firstfruits for God and the Lamb.

International Standard Version
They have not defiled themselves with women, for they are virgins, and they follow the lamb wherever he goes. They have been redeemed from among humanity as the first fruits for God and the lamb.

NET Bible
These are the ones who have not defiled themselves with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from humanity as firstfruits to God and to the Lamb,

Aramaic Bible in Plain English
These are those who have not been defiled with women, for they are virgins who cleave to the Lamb wherever he goes. These were redeemed from men, the firstfruits to God and to the Lamb.

GOD'S WORD® Translation
These 144,000 virgins are pure. They follow the lamb wherever he goes. They were bought from among humanity as the first ones offered to God and to the lamb.

Jubilee Bible 2000
These are those who are not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb wherever he goes. These are redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

King James 2000 Bible
These are they who were not defiled with women; for they are virgins. These are they who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb.

American King James Version
These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being the first fruits to God and to the Lamb.

American Standard Version
These are they that were not defiled with women; for they are virgins. These are they that follow the Lamb whithersoever he goeth. These were purchased from among men, to be the firstfruits unto God and unto the Lamb.

Douay-Rheims Bible
These are they who were not defiled with women: for they are virgins. These follow the Lamb whithersoever he goeth. These were purchased from among men, the firstfruits to God and to the Lamb:

Darby Bible Translation
These are they who have not been defiled with women, for they are virgins: these are they who follow the Lamb wheresoever it goes. These have been bought from men [as] first-fruits to God and to the Lamb:

English Revised Version
These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were purchased from among men, to be the firstfruits unto God and unto the Lamb.

Webster's Bible Translation
These are they who were not defiled with women; for they are virgins. These are they who follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first-fruits to God and to the Lamb.

Weymouth New Testament
These are those who had not defiled themselves with women: they are as pure as virgins. They follow the Lamb wherever He goes. They have been redeemed from among men, as firstfruits to God and to the Lamb.

World English Bible
These are those who were not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed by Jesus from among men, the first fruits to God and to the Lamb.

Young's Literal Translation
these are they who with women were not defiled, for they are virgin; these are they who are following the Lamb whithersoever he may go; these were bought from among men -- a first-fruit to God and to the Lamb --

Openbaring 14:4 Afrikaans PWL
Dit is hulle wat hulself nie met vroue besoedel het nie en maagdelik is; dit is hulle wat vashou aan die Lam, waar Hy ook al heengaan; dit is hulle wat gekoop is vanuit die mense, as eerste vrugte vir God en vir die Lam, want hulle is sonder fout.

Zbulesa 14:4 Albanian
Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin Qengjit, kudo që të shkojë ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë të parat fruta për Perëndinë dhe Qengjin.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 14:4 Arabic: Smith & Van Dyke
هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة للّه وللخروف

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 14:4 Armenian (Western): NT
Ասոնք անո՛նք են՝ որ չպղծուեցան կիներու հետ, քանի որ կոյս են: Ասոնք անո՛նք են՝ որ կը հետեւին Գառնուկին, ո՛ւր որ ան երթայ. ասոնք գնուեցան մարդոց մէջէն՝ երախայրիք ըլլալու Աստուծոյ ու Գառնուկին:

Apocacalypsea. 14:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hauc dirade emaztequin satsutu eztiradenac: ecen virgina dirade: hauc dirade Bildotsari darreitzanac norat-ere ioan baitadi: hauc dirade guiçonén artetic erossiac, primitia Iaincoari eta Bildotsari sanctificatuac.

D Offnbarung 14:4 Bavarian
Die seind s, wo si nit mit Weibsbilder bschödert habnd; keusch seind s blibn. Sö folgnd yn n Lamp naach, wo s aau hingeet. Bloessig sö seind looskaaufft wordn aus alle Menschn, als Eerstlingsgaab für n Herrgot und für s Lamp.

Откровение 14:4 Bulgarian
Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這些人沒有與女人在一起而玷汙自己,實際上他們是童身;無論羔羊到哪裡去,他們都跟隨他;這些人是從人間被贖回來,做為初熟的果子歸給神和羔羊的;

中文标准译本 (CSB Simplified)
这些人没有与女人在一起而玷污自己,实际上他们是童身;无论羔羊到哪里去,他们都跟随他;这些人是从人间被赎回来,做为初熟的果子归给神和羔羊的;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這些人未曾沾染婦女,他們原是童身。羔羊無論往哪裡去,他們都跟隨他。他們是從人間買來的,做初熟的果子歸於神和羔羊。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这些人未曾沾染妇女,他们原是童身。羔羊无论往哪里去,他们都跟随他。他们是从人间买来的,做初熟的果子归于神和羔羊。

启 示 录 14:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 些 人 未 曾 沾 染 婦 女 , 他 們 原 是 童 身 。 羔 羊 無 論 往 那 裡 去 , 他 們 都 跟 隨 他 。 他 們 是 從 人 間 買 來 的 , 作 初 熟 的 果 子 歸 與 神 和 羔 羊 。

启 示 录 14:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 些 人 未 曾 沾 染 妇 女 , 他 们 原 是 童 身 。 羔 羊 无 论 往 那 里 去 , 他 们 都 跟 随 他 。 他 们 是 从 人 间 买 来 的 , 作 初 熟 的 果 子 归 与 神 和 羔 羊 。

Otkrivenje 14:4 Croatian Bible
Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu;

Zjevení Janovo 14:4 Czech BKR
Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poskvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, jenž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni ze všech lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi.

Aabenbaringen 14:4 Danish
Dette er dem, som ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de ere jomfruelige; dette er dem, som følge Lammet, hvor det gaar. Disse ere løskøbte fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og Lammet,

Openbaring 14:4 Dutch Staten Vertaling
Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.

Nestle Greek New Testament 1904
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ Ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ· οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ Ἀρνίῳ,

Westcott and Hort 1881
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν· οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγει· οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν· οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγει / ὑπάγῃ· οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. Οὗτοι ὑπὸ Ἰησοῦ ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ.

Greek Orthodox Church 1904
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ·

Tischendorf 8th Edition
οὗτος εἰμί ὅς μετά γυνή οὐ μολύνω παρθένος γάρ εἰμί οὗτος ὁ ἀκολουθέω ὁ ἀρνίον ὅπου ἄν ὑπάγω οὗτος ἀγοράζω ἀπό ὁ ἄνθρωπος ἀπαρχή ὁ θεός καί ὁ ἀρνίον

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν οὗτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγει ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγη ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι εισιν οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγη ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν· παρθενοι γαρ εισιν. ουτοι εισιν οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγη. ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων, απαρχη τω Θεω και τω αρνιω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι εισιν οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγη ουτοι υπο ιησου ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν {VAR1: υπαγει } {VAR2: υπαγη } ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
houtoi eisin hoi meta gynaikōn ouk emolynthēsan; parthenoi gar eisin. houtoi hoi akolouthountes tō Arniō hopou an hypagē; houtoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō Theō kai tō Arniō,

houtoi eisin hoi meta gynaikon ouk emolynthesan; parthenoi gar eisin. houtoi hoi akolouthountes to Arnio hopou an hypage; houtoi egorasthesan apo ton anthropon aparche to Theo kai to Arnio,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtoi eisin hoi meta gynaikōn ouk emolynthēsan, parthenoi gar eisin; houtoi hoi akolouthountes tō arniō hopou an hypagei; houtoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō,

houtoi eisin hoi meta gynaikon ouk emolynthesan, parthenoi gar eisin; houtoi hoi akolouthountes to arnio hopou an hypagei; houtoi egorasthesan apo ton anthropon aparche to theo kai to arnio,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tō arniō opou an upagē outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō

outoi eisin oi meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tO arniO opou an upagE outoi EgorasthEsan apo tOn anthrOpOn aparchE tO theO kai tO arniO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tō arniō opou an upagē outoi upo iēsou ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō

outoi eisin oi meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tO arniO opou an upagE outoi upo iEsou EgorasthEsan apo tOn anthrOpOn aparchE tO theO kai tO arniO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tō arniō opou an upagē outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō

outoi eisin oi meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tO arniO opou an upagE outoi EgorasthEsan apo tOn anthrOpOn aparchE tO theO kai tO arniO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tō arniō opou an upagē outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō

outoi eisin oi meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar eisin outoi eisin oi akolouthountes tO arniO opou an upagE outoi EgorasthEsan apo tOn anthrOpOn aparchE tO theO kai tO arniO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:4 Westcott/Hort - Transliterated
outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tō arniō opou an upagei outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō

outoi eisin oi meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tO arniO opou an upagei outoi EgorasthEsan apo tOn anthrOpOn aparchE tO theO kai tO arniO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outoi eisin oi meta gunaikōn ouk emolunthēsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tō arniō opou an {WH: upagei } {UBS4: upagē } outoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn aparchē tō theō kai tō arniō

outoi eisin oi meta gunaikOn ouk emolunthEsan parthenoi gar eisin outoi oi akolouthountes tO arniO opou an {WH: upagei} {UBS4: upagE} outoi EgorasthEsan apo tOn anthrOpOn aparchE tO theO kai tO arniO

Jelenések 14:4 Hungarian: Karoli
Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertõztették meg magokat; mert szûzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.

Apokalipso de sankta Johano 14:4 Esperanto
Ili estas tiuj, kiuj ne malpurigxis kun virinoj; cxar ili estas virguloj. Ili estas la sekvantoj de la SXafido, kien ajn li iras. Ili estas elacxetitaj el inter la homoj, la unuaajxo al Dio kaj al la SXafido.

Johanneksen ilmestys 14:4 Finnish: Bible (1776)
Nämät ovat ne, jotka ei vaimoin kanssa ole saastutetut; sillä he ovat neitseet: nämät ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, kuhunka hän menee. Nämät ovat ihmisistä ostetut Jumalalle ja Karitsalle uutiseksi,

Apocalypse 14:4 French: Darby
Ceux-ci sont ceux qui ne se sont point souilles avec les femmes, car ils sont vierges; ceux-ci sont ceux qui suivent l'Agneau ou qu'il aille; ceux-ci ont ete achetes d'entre les hommes, des premices à Dieu et à l'Agneau;

Apocalypse 14:4 French: Louis Segond (1910)
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau;

Apocalypse 14:4 French: Martin (1744)
Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges; ce sont ceux qui suivent l'Agneau quelque part qu'il aille; et ce sont ceux qui ont été achetés d'entre les hommes pour être des prémices à Dieu, et à l'Agneau.

Offenbarung 14:4 German: Modernized
Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind; denn sie sind Jungfrauen und folgen dem Lamm nach, wo es hingehet. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm.

Offenbarung 14:4 German: Luther (1912)
Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind-denn sie sind Jungfrauen-und folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm;

Offenbarung 14:4 German: Textbibel (1899)
Sie sinds die sich nicht befleckt haben mit Weibern; sie sind jungfräulich geblieben. Sie sinds die dem Lamme folgen, wohin es gehen mag. Sie wurden erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm.

Apocalisse 14:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Essi son quelli che non si sono contaminati con donne, poiché son vergini. Essi son quelli che seguono l’Agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per esser primizie a Dio ed all’Agnello.

Apocalisse 14:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Costoro son quelli che non si sono contaminati con donne; perciocchè son vergini; costoro son quelli che seguono l’Agnello, dovunque egli va; costoro sono stati da Gesù comperati d’infra gli uomini, per esser primizie a Dio, ed all’Agnello.

WAHYU 14:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Inilah orang yang belum menajiskan dirinya dengan perempuan, karena mereka itu teruna; dan inilah orang yang mengikut Anak domba itu barang ke mana Ia pergi. Maka orang ini sudah ditebus dari antara manusia menjadi buah sulung bagi Allah dan bagi Anak domba itu,

Revelation 14:4 Kabyle: NT
Wigi, d wid ur nezni ara, qqimen ṣfan ; anda iṛuḥ Izimer ad ddun yid-es. ?țuselken si ger yemdanen iwakken ad țțuqeddmen d imezwura i Sidi Ṛebbi akk-d Izimer.

요한계시록 14:4 Korean
이 사람들은 여자로 더불어 더럽히지 아니하고 정절이 있는 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니

Apocalypsis 14:4 Latin: Vulgata Clementina
Hi sunt, qui cum mulieribus non sunt coinquinati : virgines enim sunt. Hi sequuntur Agnum quocumque ierit. Hi empti sunt ex hominibus primitiæ Deo, et Agno :

Atklāsmes grāmata 14:4 Latvian New Testament
Šie ir tie, kas ar sievietēm nav apgrēkojušies, jo tie ir jaunavīgi. Šie ir tie, kas seko Jēram, lai tas ietu, kurp iedams. Tie ir atpirkti kā pirmie no cilvēkiem Dievam un Jēram.

Apreiðkimo Jonui knyga 14:4 Lithuanian
Tai tie, kurie nesusitepė su moterimis, nes jie mergelės. Tai tie, kurie lydi Avinėlį, kur tik Jis eina. Jie yra atpirkti iš žmonių, pirmieji vaisiai Dievui ir Avinėliui.

Revelation 14:4 Maori
Ko te hunga tenei kahore nei i poke i te wahine; he wahine hoki ratou. Ko te hunga tenei e aru ana i te Reme ki nga wahi katoa e haere ai ia. He mea hoko enei i roto i nga tangata, he matamua ki te Atua, ki te Reme hoki.

Apenbaring 14:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet,

Apocalipsis 14:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero adondequiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.

Apocalipsis 14:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero adondequiera que va. Estos han sido rescatados (comprados) de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.

Apocalipsis 14:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Éstos son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero.

Apocalipsis 14:4 Spanish: Reina Valera 1909
Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero.

Apocalipsis 14:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Estos son los que con mujeres no son contaminados; porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero por dondequiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres por primicias para Dios, y para el Cordero.

Apocalipse 14:4 Bíblia King James Atualizada Português
Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro.

Apocalipse 14:4 Portugese Bible
Estes são os que não se contaminaram com mulheres; porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro.   

Apocalipsa 14:4 Romanian: Cornilescu
Ei nu s'au întinat cu femei, căci sînt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.

Откровение 14:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу,

Откровение 14:4 Russian koi8r
Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу,

Revelation 14:4 Shuar New Testament
Nu shuarsha nuwajai yajauch ajascharu ßsar ti shiir ainiawai. T·rawar Murik weana nui nemarainiawai. Ju nunkanmaya shuarnumia uwempraru ßsarmatai Yussha tura Muriksha ti shiir Enentßimtiarmai. Niisha emka juukma ti shiira N·nisan armai.

Uppenbarelseboken 14:4 Swedish (1917)
Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet.

Ufunua was Yohana 14:4 Swahili NT
Watu hao ndio wale waliojiweka safi kwa kutoonana kimwili na wanawake, nao ni mabikira. Wao humfuata Mwanakondoo kokote aendako. Wamekombolewa kutoka miongoni mwa binadamu wengine, wakawa wa kwanza kutolewa kwa Mungu na kwa Mwanakondoo.

Pahayag 14:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka't sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa Cordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios at sa Cordero.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 14:4 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝntanay wǝr sammadasan iman-nasan s ǝzzǝna fǝlas wǝr kala ad ǝlan tassaq waliyyat ǝd tǝdoden. Ǝlkâman y Ǝjemar s adag kul wa ikka. Tawasadarfen-du daɣ aytedan ǝmosan zun tǝnfa ta tazzarat ǝn tǝwǝgas tǝskâtat i Mǝššina d Ǝjemar.

วิวรณ์ 14:4 Thai: from KJV
คนเหล่านี้เป็นคนที่มิได้มีมลทินกับผู้หญิง เพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จไปที่ใด คนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์ เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก

Vahiy 14:4 Turkish
Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardısıra giderler. Tanrıya ve Kuzuya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır.

Откровение 14:4 Ukrainian: NT
Се що не опоганились з жінками, вони бо чисті. Се що йдуть слїдом за Агнцем, де б Він не йшов. Се що викуплені від людей, первістки Богу і Агнцеві.

Revelation 14:4 Uma New Testament
Hira' toe, moroli' katuwu' -ra. Hewa tomane to uma hangkania mobualo', wae wo'o uma-ra hangkania mepue' hi napa-napa to ntani' -na, mepue' -ra hi Ana' Bima toei-wadi. Hiapa kahiloua-na Ana' Bima toei, retu wo'o-ra-rawo mpotuku' -i. Hira' toe-mi to ratolo' ngkai olo' hawe'ea manusia' hi dunia'. Hewa tauna mpotonu wua' to lomo' -na ngkai polia' -ra hi Alata'ala, wae wo'o hira' ratonu hewa pepue' to lomo' -na hi Alata'ala pai' hi Ana' Bima.

Khaûi-huyeàn 14:4 Vietnamese (1934)
Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đờn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con;

Revelation 14:3
Top of Page
Top of Page