Revelation 14:13
New International Version
Then I heard a voice from heaven say, "Write this: Blessed are the dead who die in the Lord from now on." "Yes," says the Spirit, "they will rest from their labor, for their deeds will follow them."

New Living Translation
And I heard a voice from heaven saying, "Write this down: Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work; for their good deeds follow them!"

English Standard Version
And I heard a voice from heaven saying, “Write this: Blessed are the dead who die in the Lord from now on.” “Blessed indeed,” says the Spirit, “that they may rest from their labors, for their deeds follow them!”

Berean Study Bible
And I heard a voice from heaven telling me to write, “Blessed are the dead—those who die in the Lord from this moment on.” “Yes,” says the Spirit, “they will rest from their labors, for their deeds will follow them.”

New American Standard Bible
And I heard a voice from heaven, saying, "Write, 'Blessed are the dead who die in the Lord from now on!'" "Yes," says the Spirit, "so that they may rest from their labors, for their deeds follow with them."

King James Bible
And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

Holman Christian Standard Bible
Then I heard a voice from heaven saying, "Write: The dead who die in the Lord from now on are blessed."" Yes," says the Spirit, "let them rest from their labors, for their works follow them!"

International Standard Version
I heard a voice from heaven say, "Write this: How blessed are the dead, that is, those who die in the Lord from now on!" "Yes," says the Spirit. "Let them rest from their labors, for their actions follow them."

NET Bible
Then I heard a voice from heaven say, "Write this: 'Blessed are the dead, those who die in the Lord from this moment on!'" "Yes," says the Spirit, "so they can rest from their hard work, because their deeds will follow them."

Aramaic Bible in Plain English
And I heard a voice from Heaven that said, “Write, 'Blessed are the dead, from now on, who have departed in Our Lord; Yes, says The Spirit, because they shall rest from their labors.'”

GOD'S WORD® Translation
I heard a voice from heaven saying, "Write this: From now on those who die believing in the Lord are blessed." "Yes," says the Spirit. "Let them rest from their hard work. What they have done goes with them."

Jubilee Bible 2000
And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from now on; Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours, and their works do follow them.

King James 2000 Bible
And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from now on: Yea, says the Spirit, that they may rest from their labors; and their works do follow them.

American King James Version
And I heard a voice from heaven saying to me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from now on: Yes, said the Spirit, that they may rest from their labors; and their works do follow them.

American Standard Version
And I heard the voice from heaven saying, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors; for their works follow with them.

Douay-Rheims Bible
And I heard a voice from heaven, saying to me: Write: Blessed are the dead, who die in the Lord. From henceforth now, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow them.

Darby Bible Translation
And I heard a voice out of the heaven saying, Write, Blessed the dead who die in [the] Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow with them.

English Revised Version
And I heard a voice from heaven saying, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow with them.

Webster's Bible Translation
And I heard a voice from heaven, saying to me, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth: Verily, saith the Spirit, that they may rest from their labors; and their works follow them.

Weymouth New Testament
And I heard a voice speaking from Heaven. It said, "Write as follows: "'Blessed are the dead who die in the Lord from this time onward. Yes, says the Spirit, let them rest from their sorrowful labours; for what they have done goes with them.'"

World English Bible
I heard the voice from heaven saying, "Write, 'Blessed are the dead who die in the Lord from now on.'" "Yes," says the Spirit, "that they may rest from their labors; for their works follow with them."

Young's Literal Translation
And I heard a voice out of the heaven saying to me, 'Write: Happy are the dead who in the Lord are dying from this time!' 'Yes, (saith the Spirit,) That they may rest from their labours -- and their works do follow them!'

Openbaring 14:13 Afrikaans PWL
Ek het ’n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf: geseënd is die dooies, wat van nou af in ons Meester doodgaan, ja, sê die Gees, want hulle rus van hul dade.”

Zbulesa 14:13 Albanian
Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: ''Shkruaj: Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin; po, thotë Fryma, që të prehen nga mundimet e tyre; dhe veprat e tyre t'i ndjekin''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 14:13 Arabic: Smith & Van Dyke
وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح لكي يستريحوا من اتعابهم. واعمالهم تتبعهم

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 14:13 Armenian (Western): NT
Ու լսեցի երկինքէն ձայն մը՝ որ կ՚ըսէր. «Գրէ՛. այժմէ՛ն իսկ երանելի են այն մեռելները՝ որ կը մեռնին Տէրոջմով»: «Այո՛,- կ՚ըսէ Հոգին,- թող հանգչին իրենց աշխատանքէն, քանի որ իրենց գործերը կը հետեւին իրենց»:

Apocacalypsea. 14:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan ençun neçan vozbat cerutic, ciostala, Scriba eçac, Dohatsu dirade Iaunean hiltzen diraden hilac hemendic harat. Bay, dio Spirituác: ecen reposatzen dirade bere nequetaric, eta bere obrác iarreiquiten çaizté.

D Offnbarung 14:13 Bavarian
Und i ghoer ayn Stimm von n Himml abher rueffen: "Schreib: Saelig, wer von ietz an stirbt in n Herrn! Ja, dyr Geist spricht, däß s ausrue'n derffend von dyr Müesal, weil sö syr dös waarlich verdient habnd."

Откровение 14:13 Bulgarian
И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа; да! казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват подир тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
接著,我聽見有聲音從天上傳來,說:「你當寫下:從今以後,在主裡死去的人是蒙福的!」聖靈說:「是的!他們將脫離自己的勞苦進入安息,因為他們的作為將伴隨著他們。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
接着,我听见有声音从天上传来,说:“你当写下:从今以后,在主里死去的人是蒙福的!”圣灵说:“是的!他们将脱离自己的劳苦进入安息,因为他们的作为将伴随着他们。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我聽見從天上有聲音說:「你要寫下:從今以後,在主裡面而死的人有福了!」聖靈說:「是的,他們息了自己的勞苦,做工的果效也隨著他們。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我听见从天上有声音说:“你要写下:从今以后,在主里面而死的人有福了!”圣灵说:“是的,他们息了自己的劳苦,做工的果效也随着他们。”

启 示 录 14:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 聽 見 從 天 上 有 聲 音 說 : 你 要 寫 下 : 從 今 以 後 , 在 主 裡 面 而 死 的 人 有 福 了 ! 聖 靈 說 : 是 的 , 他 們 息 了 自 己 的 勞 苦 , 作 工 的 果 效 也 隨 著 他 們 。

启 示 录 14:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 听 见 从 天 上 有 声 音 说 : 你 要 写 下 : 从 今 以 後 , 在 主 里 面 而 死 的 人 有 福 了 ! 圣 灵 说 : 是 的 , 他 们 息 了 自 己 的 劳 苦 , 作 工 的 果 效 也 随 着 他 们 。

Otkrivenje 14:13 Croatian Bible
I začujem glas s neba: Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpočinu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!

Zjevení Janovo 14:13 Czech BKR
I slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí ke mně: Piš: Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, nebo skutkové jejich následují jich.

Aabenbaringen 14:13 Danish
Og jeg hørte en Røst fra Himmelen, som sagde: Skriv: Salige ere de døde, som dø i Herren herefter. Ja, siger Aanden, de skulle hvile fra deres Møje, thi deres Gerninger følge med dem.

Openbaring 14:13 Dutch Staten Vertaling
En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπάρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι· λέγει Ναὶ τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Γράψον· μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.

Tischendorf 8th Edition
καί ἀκούω φωνή ἐκ ὁ οὐρανός λέγω γράφω μακάριος ὁ νεκρός ὁ ἐν κύριος ἀποθνήσκω ἀπάρτι ναί λέγω ὁ πνεῦμα ἵνα ἀναπαύω ἐκ ὁ κόπος αὐτός ὁ γάρ ἔργον αὐτός ἀκολουθέω μετά αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης μοι, Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτί ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης μοι, Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπαρτί ναί λέγει τὸ πνεῦμα ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απ αρτι ναι λεγει το πνευμα ινα αναπαησονται εκ των κοπων αυτων τα γαρ εργα αυτων ακολουθει μετ αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απαρτι ναι λεγει το πνευμα ινα αναπαησονται εκ των κοπων αυτων τα γαρ εργα αυτων ακολουθει μετ αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης μοι γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απαρτι ναι λεγει το πνευμα ινα αναπαυσωνται εκ των κοπων αυτων τα δε εργα αυτων ακολουθει μετ αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης μοι, Γραψον, Μακαριοι οι νεκροι οι εν Κυριω αποθνησκοντες απαρτι ναι, λεγει το Πνευμα, ινα αναπαυσωνται εκ των κοπων αυτων· τα δε εργα αυτων ακολουθει μετ αυτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης [μοι] γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απ αρτι λεγει ναι το πνευμα ινα αναπαυσωνται εκ των κοπων αυτων τα δε εργα αυτων ακολουθει μετ αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απ αρτι ναι λεγει το πνευμα ινα αναπαησονται εκ των κοπων αυτων τα γαρ εργα αυτων ακολουθει μετ αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs Grapson Makarioi hoi nekroi hoi en Kyriō apothnēskontes aparti. nai, legei to Pneuma, hina anapaēsontai ek tōn kopōn autōn; ta gar erga autōn akolouthei met’ autōn.

Kai ekousa phones ek tou ouranou legouses Grapson Makarioi hoi nekroi hoi en Kyrio apothneskontes aparti. nai, legei to Pneuma, hina anapaesontai ek ton kopon auton; ta gar erga auton akolouthei met’ auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs Grapson Makarioi hoi nekroi hoi en kyriō apothnēskontes ap' arti. nai, legei to pneuma, hina anapaēsontai ek tōn kopōn autōn, ta gar erga autōn akolouthei met' autōn.

Kai ekousa phones ek tou ouranou legouses Grapson Makarioi hoi nekroi hoi en kyrio apothneskontes ap' arti. nai, legei to pneuma, hina anapaesontai ek ton kopon auton, ta gar erga auton akolouthei met' auton.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes aparti nai legei to pneuma ina anapaēsontai ek tōn kopōn autōn ta gar erga autōn akolouthei met autōn

kai Ekousa phOnEs ek tou ouranou legousEs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriO apothnEskontes aparti nai legei to pneuma ina anapaEsontai ek tOn kopOn autOn ta gar erga autOn akolouthei met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs [moi] grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes ap arti legei nai to pneuma ina anapausōntai ek tōn kopōn autōn ta de erga autōn akolouthei met autōn

kai Ekousa phOnEs ek tou ouranou legousEs [moi] grapson makarioi oi nekroi oi en kuriO apothnEskontes ap arti legei nai to pneuma ina anapausOntai ek tOn kopOn autOn ta de erga autOn akolouthei met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs moi grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes aparti nai legei to pneuma ina anapausōntai ek tōn kopōn autōn ta de erga autōn akolouthei met autōn

kai Ekousa phOnEs ek tou ouranou legousEs moi grapson makarioi oi nekroi oi en kuriO apothnEskontes aparti nai legei to pneuma ina anapausOntai ek tOn kopOn autOn ta de erga autOn akolouthei met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs moi grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes aparti nai legei to pneuma ina anapausōntai ek tōn kopōn autōn ta de erga autōn akolouthei met autōn

kai Ekousa phOnEs ek tou ouranou legousEs moi grapson makarioi oi nekroi oi en kuriO apothnEskontes aparti nai legei to pneuma ina anapausOntai ek tOn kopOn autOn ta de erga autOn akolouthei met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:13 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes ap arti nai legei to pneuma ina anapaēsontai ek tōn kopōn autōn ta gar erga autōn akolouthei met autōn

kai Ekousa phOnEs ek tou ouranou legousEs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriO apothnEskontes ap arti nai legei to pneuma ina anapaEsontai ek tOn kopOn autOn ta gar erga autOn akolouthei met autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriō apothnēskontes ap arti nai legei to pneuma ina anapaēsontai ek tōn kopōn autōn ta gar erga autōn akolouthei met autōn

kai Ekousa phOnEs ek tou ouranou legousEs grapson makarioi oi nekroi oi en kuriO apothnEskontes ap arti nai legei to pneuma ina anapaEsontai ek tOn kopOn autOn ta gar erga autOn akolouthei met autOn

Jelenések 14:13 Hungarian: Karoli
És hallék az égbõl szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az õ fáradságuktól, és az õ cselekedeteik követik õket.

Apokalipso de sankta Johano 14:13 Esperanto
Kaj mi auxdis vocxon el la cxielo, dirantan:Skribu:Felicxaj estas la mortintoj, kiuj de nun mortas en la Sinjoro; vere, diras la Spirito, por ke ili ripozu de siaj laboroj; cxar iliaj faroj sekvas kun ili.

Johanneksen ilmestys 14:13 Finnish: Bible (1776)
Ja minä kuulin äänen taivaasta minulle sanovan: kirjoita: autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästälähin. Jaa, Henki sanoo: heidän pitää lepäämän töistänsä; sillä heidän tekonsa noudattavat heitä.

Apocalypse 14:13 French: Darby
Et j'ouis une voix venant du ciel, disant: Ecris: Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dorenavant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.

Apocalypse 14:13 French: Louis Segond (1910)
Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.

Apocalypse 14:13 French: Martin (1744)
Alors j'entendis une voix du ciel me disant : écris : Bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur; oui pour certain, dit l'Esprit; car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent.

Offenbarung 14:13 German: Modernized
Und ich hörete eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem HERRN sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Offenbarung 14:13 German: Luther (1912)
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem HERRN sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Offenbarung 14:13 German: Textbibel (1899)
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen: schreibe: selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Fürwahr, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Apocalisse 14:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
E udii una voce dal cielo che diceva: Scrivi: Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono.

Apocalisse 14:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi io udii dal cielo una voce che mi diceva: Scrivi: Beati i morti, che per l’innanzi muoiono nel Signore; sì certo, dice lo Spirito; acciocchè si riposino delle lor fatiche; e le loro opere li seguitano.

WAHYU 14:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kudengar suatu suara dari langit berkata, "Suratkanlah seperti yang demikian ini: Berbahagialah segala orang yang sudah mati, yaitu mati di dalam Tuhan daripada sekarang ini. Bahkan, kata Roh itu, mereka itu akan berhenti daripada segala kelelahannya; karena segala perbuatannya mengikut menyertai mereka itu."

Revelation 14:13 Kabyle: NT
Sliɣ i yiwet taɣect i d-yekkan seg igenni teqqaṛ : Aru ayagi, d iseɛdiyen si tura wid ara yemten yili nutni umnen s Lmasiḥ ! Ṛṛuḥ iqedsen yenna : ?-țideț, tura zemren ad steɛfun si leɛtab-nsen axaṭer lecɣal-nni yelhan i xedmen a ten-afen.

요한계시록 14:13 Korean
또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가로되 `기록하라 자금 이 후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다' 하시매 성령이 가라사대 `그러하다 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라' 하시더라

Apocalypsis 14:13 Latin: Vulgata Clementina
Et audivi vocem de cælo, dicentem mihi : Scribe : Beati mortui qui in Domino moriuntur. Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis : opera enim illorum sequuntur illos.

Atklāsmes grāmata 14:13 Latvian New Testament
Un dzirdēju balsi no debesīm man sakām: Raksti! Svētīgi mirušie, kas mirst Kungā. No šī brīža, saka Gars, tiem jāatdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tiem seko.

Apreiðkimo Jonui knyga 14:13 Lithuanian
Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris man sakė: “Rašyk: ‘Nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip,­sako Dvasia,­ kad atilsėtų nuo savo vargų; ir jų darbai seka juos’ ”.

Revelation 14:13 Maori
A ka rongo ahau i tetahi reo i te rangi e mea ana, Tuhituhia, Ka hari nga tupapaku e mate nei i roto i te Ariki i nga wa i muri nei: ae ra, e ai ta te Wairua, kia okioki ai ratou i a ratou mahi; e aru tahi hoki a ratou mahi i a ratou.

Apenbaring 14:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren herefter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem.

Apocalipsis 14:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: ``Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí--dice el Espíritu-- para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.

Apocalipsis 14:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces oí una voz del cielo que decía: "Escribe: 'Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor.'" "Sí," dice el Espíritu, "para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos."

Apocalipsis 14:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos; pero sus obras con ellos continúan.

Apocalipsis 14:13 Spanish: Reina Valera 1909
Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos siguen.

Apocalipsis 14:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados son los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus labores; y sus obras los siguen.

Apocalipse 14:13 Bíblia King James Atualizada Português
Então, ouvi uma voz grave do céu que ordenava: “Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham!” Chegou a hora de ceifar a terra

Apocalipse 14:13 Portugese Bible
Então ouvi uma voz do céu, que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham.   

Apocalipsa 14:13 Romanian: Cornilescu
Şi am auzit un glas din cer, care zicea: ,,Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, cari mor în Domnul!`` -,,Da``, zice Duhul; ,,ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!``

Откровение 14:13 Russian: Synodal Translation (1876)
И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела ихидут вслед за ними.

Откровение 14:13 Russian koi8r
И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.

Revelation 14:13 Shuar New Testament
Nuyß nayaimpinmaya chichaman antukmajai. Nusha turutmiai "Ju Aatratß: "Uunt Jesusan umirainia nu Yamßi jakarusha tura ukunam jakarusha ti shiir pujusartatui." Tu Aartß" timiai. `N·nisan Yusa Wakanφ tawai. "Eta, ti takasaru ßsar jakar yawerman ayamprartatui. Tura ti penker T·rawar akinkiartatui" tawai" turutmiai.

Uppenbarelseboken 14:13 Swedish (1917)
Och jag hörde en röst från himmelen säga: »Skriv: Saliga äro de döda som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem.»

Ufunua was Yohana 14:13 Swahili NT
Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, "Andika! Heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana." Naye Roho asema, "Naam! Watapumzika kutoka taabu zao; maana matunda ya jasho lao yatawafuata."

Pahayag 14:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon: oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa; sapagka't ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 14:13 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr awen ǝsleɣ y ǝmǝsli a d-ifalan ijǝnnawan as inna: «Ǝktǝb as: Ǝbbilalan aytedan win as harwa ǝmǝrǝdda da ǝrtâyan d Ǝmǝli, iba-tan deɣ ǝrtâyan dǝr-ǝs. Awalla, inna Infas wa Zǝddigan, assanfinet daɣ ǝššǝɣǝl wa ǝgan, fǝlas ad ǝgrǝwan maruzat ǝn mazalan-nasan.»

วิวรณ์ 14:13 Thai: from KJV
และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิดว่า ตั้งแต่นี้สืบไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข" และพระวิญญาณตรัสว่า "จริงอย่างนั้น เพื่อเขาจะได้หยุดพักจากความเหนื่อยยากของเขา และการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเขาไป"

Vahiy 14:13 Turkish
Gökten bir ses işittim. ‹‹Yaz! Bundan böyle Rabbe ait olarak ölenlere ne mutlu!›› diyordu. Ruh, ‹‹Evet›› diyor, ‹‹Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek.››

Откровение 14:13 Ukrainian: NT
І чув я голос з неба, що глаголав мені: напиши: Блаженні мертві, що в Господеві вмирають від нинї. Так глаголе Дух, щоб впокоїлись від трудів своїх; дїла ж їх ідуть слїдом за ними.

Revelation 14:13 Uma New Testament
Oti toe mpo'epe-a libu' ngkai suruga to mpo'uli': "Uki' -mi tohe'i: Ntepu'u ngkai wae lau, marasi' -ra tauna to mate to mepangala' hi Pue'." Natompoi' Inoha' Tomoroli': "Bate makono lia tetu-e! Apa' mento'o-ramo ngkai powewa-ra, pai' bate mporata-ramo mpai' wua' bago-ra."

Khaûi-huyeàn 14:13 Vietnamese (1934)
Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Ðức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

Revelation 14:12
Top of Page
Top of Page