IAKOBOU 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1iakōbos theou kai kuriou iēsou christou doulos tais dōdeka phulais tais en tē diaspora chairein

2pasan charan ēgēsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesēte poikilois 3ginōskontes oti to dokimion umōn tēs pisteōs katergazetai upomonēn 4ē de upomonē ergon teleion echetō ina ēte teleioi kai oloklēroi en mēdeni leipomenoi

5ei de tis umōn leipetai sophias aiteitō para tou didontos theou pasin aplōs kai mē oneidizontos kai dothēsetai autō 6aiteitō de en pistei mēden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludōni thalassēs anemizomenō kai ripizomenō 7mē gar oiesthō o anthrōpos ekeinos oti lēmpsetai ti para tou kuriou 8anēr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou

9kauchasthō de {WH: [o] } {UBS4: o } adelphos o tapeinos en tō upsei autou 10o de plousios en tē tapeinōsei autou oti ōs anthos chortou pareleusetai 11aneteilen gar o ēlios sun tō kausōni kai exēranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai ē euprepeia tou prosōpou autou apōleto outōs kai o plousios en tais poreiais autou maranthēsetai

12makarios anēr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lēmpsetai ton stephanon tēs zōēs on epēngeilato tois agapōsin auton

13mēdeis peirazomenos legetō oti apo theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakōn peirazei de autos oudena 14ekastos de peirazetai upo tēs idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos 15eita ē epithumia sullabousa tiktei amartian ē de amartia apotelestheisa apokuei thanaton 16mē planasthe adelphoi mou agapētoi 17pasa dosis agathē kai pan dōrēma teleion anōthen estin katabainon apo tou patros tōn phōtōn par ō ouk eni parallagē ē tropēs aposkiasma 18boulētheis apekuēsen ēmas logō alētheias eis to einai ēmas aparchēn tina tōn autou ktismatōn

19iste adelphoi mou agapētoi estō de pas anthrōpos tachus eis to akousai bradus eis to lalēsai bradus eis orgēn 20orgē gar andros dikaiosunēn theou ouk ergazetai 21dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautēti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sōsai tas psuchas umōn 22ginesthe de poiētai logou kai mē {WH: akroatai monon } {UBS4: monon akroatai } paralogizomenoi eautous 23oti ei tis akroatēs logou estin kai ou poiētēs outos eoiken andri katanoounti to prosōpon tēs geneseōs autou en esoptrō 24katenoēsen gar eauton kai apelēluthen kai eutheōs epelatheto opoios ēn 25o de parakupsas eis nomon teleion ton tēs eleutherias kai parameinas ouk akroatēs epilēsmonēs genomenos alla poiētēs ergou outos makarios en tē poiēsei autou estai

26ei tis dokei thrēskos einai mē chalinagōgōn glōssan {WH: eautou } {UBS4: autou } alla apatōn kardian {WH: eautou } {UBS4: autou } toutou mataios ē thrēskeia 27thrēskeia kathara kai amiantos para tō theō kai patri autē estin episkeptesthai orphanous kai chēras en tē thlipsei autōn aspilon eauton tērein apo tou kosmou

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Hebrews 13
Top of Page
Top of Page