PROS EBRAIOUS 9
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1eichen men oun [kai] ē prōtē dikaiōmata latreias to te agion kosmikon 2skēnē gar kateskeuasthē ē prōtē en ē ē te luchnia kai ē trapeza kai ē prothesis tōn artōn ētis legetai agia 3meta de to deuteron katapetasma skēnē ē legomenē agia agiōn 4chrusoun echousa thumiatērion kai tēn kibōton tēs diathēkēs perikekalummenēn pantothen chrusiō en ē stamnos chrusē echousa to manna kai ē rabdos aarōn ē blastēsasa kai ai plakes tēs diathēkēs 5uperanō de autēs cheroubin doxēs kataskiazonta to ilastērion peri ōn ouk estin nun legein kata meros

6toutōn de outōs kateskeuasmenōn eis men tēn prōtēn skēnēn dia pantos eisiasin oi iereis tas latreias epitelountes 7eis de tēn deuteran apax tou eniautou monos o archiereus ou chōris aimatos o prospherei uper eautou kai tōn tou laou agnoēmatōn 8touto dēlountos tou pneumatos tou agiou mēpō pephanerōsthai tēn tōn agiōn odon eti tēs prōtēs skēnēs echousēs stasin 9ētis parabolē eis ton kairon ton enestēkota kath ēn dōra te kai thusiai prospherontai mē dunamenai kata suneidēsin teleiōsai ton latreuonta 10monon epi brōmasin kai pomasin kai diaphorois baptismois dikaiōmata sarkos mechri kairou diorthōseōs epikeimena

11christos de paragenomenos archiereus tōn genomenōn agathōn dia tēs meizonos kai teleioteras skēnēs ou cheiropoiētou tout estin ou tautēs tēs ktiseōs 12oude di aimatos tragōn kai moschōn dia de tou idiou aimatos eisēlthen ephapax eis ta agia aiōnian lutrōsin euramenos 13ei gar to aima tragōn kai taurōn kai spodos damaleōs rantizousa tous kekoinōmenous agiazei pros tēn tēs sarkos katharotēta 14posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin ēmōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

15kai dia touto diathēkēs kainēs mesitēs estin opōs thanatou genomenou eis apolutrōsin tōn epi tē prōtē diathēkē parabaseōn tēn epangelian labōsin oi keklēmenoi tēs aiōniou klēronomias 16opou gar diathēkē thanaton anankē pheresthai tou diathemenou 17diathēkē gar epi nekrois bebaia epei {WH: mē tote } {UBS4: mēpote } ischuei ote zē o diathemenos 18othen oude ē prōtē chōris aimatos enkekainistai 19lalētheisēs gar pasēs entolēs kata ton nomon upo mōuseōs panti tō laō labōn to aima tōn moschōn {WH: kai tōn tragōn } {UBS4: [kai tōn tragōn] } meta udatos kai eriou kokkinou kai ussōpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen 20legōn touto to aima tēs diathēkēs ēs eneteilato pros umas o theos 21kai tēn skēnēn de kai panta ta skeuē tēs leitourgias tō aimati omoiōs errantisen 22kai schedon en aimati panta katharizetai kata ton nomon kai chōris aimatekchusias ou ginetai aphesis

23anankē oun ta men upodeigmata tōn en tois ouranois toutois katharizesthai auta de ta epourania kreittosin thusiais para tautas 24ou gar eis cheiropoiēta eisēlthen agia christos antitupa tōn alēthinōn all eis auton ton ouranon nun emphanisthēnai tō prosōpō tou theou uper ēmōn 25oud ina pollakis prospherē eauton ōsper o archiereus eiserchetai eis ta agia kat eniauton en aimati allotriō 26epei edei auton pollakis pathein apo katabolēs kosmou nuni de apax epi sunteleia tōn aiōnōn eis athetēsin {WH: tēs } {UBS4: [tēs] } amartias dia tēs thusias autou pephanerōtai 27kai kath oson apokeitai tois anthrōpois apax apothanein meta de touto krisis 28outōs kai o christos apax prosenechtheis eis to pollōn anenenkein amartias ek deuterou chōris amartias ophthēsetai tois auton apekdechomenois eis sōtērian

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Hebrews 8
Top of Page
Top of Page