PROS TIMOTHEON A΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1paulos apostolos christou iēsou kat epitagēn theou sōtēros ēmōn kai christou iēsou tēs elpidos ēmōn

2timotheō gnēsiō teknō en pistei charis eleos eirēnē apo theou patros kai christou iēsou tou kuriou ēmōn

3kathōs parekalesa se prosmeinai en ephesō poreuomenos eis makedonian ina parangeilēs tisin mē eterodidaskalein 4mēde prosechein muthois kai genealogiais aperantois aitines ekzētēseis parechousin mallon ē oikonomian theou tēn en pistei 5to de telos tēs parangelias estin agapē ek katharas kardias kai suneidēseōs agathēs kai pisteōs anupokritou 6ōn tines astochēsantes exetrapēsan eis mataiologian 7thelontes einai nomodidaskaloi mē noountes mēte a legousin mēte peri tinōn diabebaiountai

8oidamen de oti kalos o nomos ean tis autō nomimōs chrētai 9eidōs touto oti dikaiō nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois asebesin kai amartōlois anosiois kai bebēlois patrolōais kai mētrolōais androphonois 10pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois kai ei ti eteron tē ugiainousē didaskalia antikeitai 11kata to euangelion tēs doxēs tou makariou theou o episteuthēn egō

12charin echō tō endunamōsanti me christō iēsou tō kuriō ēmōn oti piston me ēgēsato themenos eis diakonian 13to proteron onta blasphēmon kai diōktēn kai ubristēn alla ēleēthēn oti agnoōn epoiēsa en apistia 14uperepleonasen de ē charis tou kuriou ēmōn meta pisteōs kai agapēs tēs en christō iēsou 15pistos o logos kai pasēs apodochēs axios oti christos iēsous ēlthen eis ton kosmon amartōlous sōsai ōn prōtos eimi egō 16alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai christos iēsous tēn apasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion 17tō de basilei tōn aiōnōn aphthartō aoratō monō theō timē kai doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

18tautēn tēn parangelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas epi se prophēteias ina strateuē en autais tēn kalēn strateian 19echōn pistin kai agathēn suneidēsin ēn tines apōsamenoi peri tēn pistin enauagēsan 20ōn estin umenaios kai alexandros ous paredōka tō satana ina paideuthōsin mē blasphēmein

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page