PROS KORINTHIOUS A΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1paulos klētos apostolos {WH: iēsou christou } {UBS4: christou iēsou } dia thelēmatos theou kai sōsthenēs o adelphos

2tē ekklēsia tou theou tē ousē en korinthō ēgiasmenois en christō iēsou klētois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou ēmōn iēsou christou en panti topō autōn kai ēmōn

3charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

4eucharistō tō theō {UBS4: mou } pantote peri umōn epi tē chariti tou theou tē dotheisē umin en christō iēsou 5oti en panti eploutisthēte en autō en panti logō kai pasē gnōsei 6kathōs to marturion tou christou ebebaiōthē en umin 7ōste umas mē ustereisthai en mēdeni charismati apekdechomenous tēn apokalupsin tou kuriou ēmōn iēsou christou 8os kai bebaiōsei umas eōs telous anenklētous en tē ēmera tou kuriou ēmōn iēsou [christou] 9pistos o theos di ou eklēthēte eis koinōnian tou uiou autou iēsou christou tou kuriou ēmōn

10parakalō de umas adelphoi dia tou onomatos tou kuriou ēmōn iēsou christou ina to auto legēte pantes kai mē ē en umin schismata ēte de katērtismenoi en tō autō noi kai en tē autē gnōmē 11edēlōthē gar moi peri umōn adelphoi mou upo tōn chloēs oti erides en umin eisin 12legō de touto oti ekastos umōn legei egō men eimi paulou egō de apollō egō de kēpha egō de christou 13memeristai o christos mē paulos estaurōthē uper umōn ē eis to onoma paulou ebaptisthēte 14eucharistō {UBS4: [tō theō] } oti oudena umōn ebaptisa ei mē krispon kai gaion 15ina mē tis eipē oti eis to emon onoma ebaptisthēte 16ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa 17ou gar apesteilen me christos baptizein alla euangelizesthai ouk en sophia logou ina mē kenōthē o stauros tou christou

18o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mōria estin tois de sōzomenois ēmin dunamis theou estin

19gegraptai gar apolō tēn sophian tōn sophōn kai tēn sunesin tōn sunetōn athetēsō

20pou sophos pou grammateus pou suzētētēs tou aiōnos toutou ouchi emōranen o theos tēn sophian tou kosmou 21epeidē gar en tē sophia tou theou ouk egnō o kosmos dia tēs sophias ton theon eudokēsen o theos dia tēs mōrias tou kērugmatos sōsai tous pisteuontas 22epeidē kai ioudaioi sēmeia aitousin kai ellēnes sophian zētousin 23ēmeis de kērussomen christon estaurōmenon ioudaiois men skandalon ethnesin de mōrian 24autois de tois klētois ioudaiois te kai ellēsin christon theou dunamin kai theou sophian

25oti to mōron tou theou sophōteron tōn anthrōpōn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tōn anthrōpōn

26blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis 27alla ta mōra tou kosmou exelexato o theos ina kataischunē tous sophous kai ta asthenē tou kosmou exelexato o theos ina kataischunē ta ischura 28kai ta agenē tou kosmou kai ta exouthenēmena exelexato o theos {WH: [kai] } ta mē onta ina ta onta katargēsē 29opōs mē kauchēsētai pasa sarx enōpion tou theou 30ex autou de umeis este en christō iēsou os egenēthē sophia ēmin apo theou dikaiosunē te kai agiasmos kai apolutrōsis 31ina kathōs gegraptai o kauchōmenos en kuriō kauchasthō

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Romans 16
Top of Page
Top of Page