APOKALUPSIS IOANNOU 7
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai meta tauta eidon tessaras angelous estōtas epi tas tessaras gōnias tēs gēs kratountas tous tessaras anemous tēs gēs ina mē pneē anemos epi tēs gēs mēte epi tēs thalassēs mēte epi pan dendron 2kai eidon allon angelon anabainonta apo anatolēs ēliou echonta sphragida theou zōntos kai ekraxen phōnē megalē tois tessarsin angelois ois edothē autois adikēsai tēn gēn kai tēn thalassan 3legōn mē adikēsēte tēn gēn mēte tēn thalassan mēte ta dendra achris ou sphragisōmen tous doulous tou theou ēmōn epi tōn metōpōn autōn

4kai ēkousa ton arithmon tōn esphragismenōn rmd chiliades esphragismenoi ek pasēs phulēs uiōn israēl

5ek phulēs iouda ib chiliades esphragismenoi ek phulēs roubēn ib chiliades esphragismenoi ek phulēs gad ib chiliades esphragismenoi 6ek phulēs asēr ib chiliades esphragismenoi ek phulēs nephthaleim ib chiliades esphragismenoi ek phulēs manassē ib chiliades esphragismenoi 7ek phulēs sumeōn ib chiliades esphragismenoi ek phulēs leui ib chiliades esphragismenoi ek phulēs isachar ib chiliades esphragismenoi 8ek phulēs zaboulōn ib chiliades esphragismenoi ek phulēs iōsēph ib chiliades esphragismenoi ek phulēs beniamin ib chiliades esphragismenoi

9meta tauta eidon kai idou ochlos polus on arithmēsai auton oudeis ēdunato ek pantos ethnous kai phulōn kai laōn kai glōssōn estōtes enōpion tou thronou kai enōpion tou arniou peribeblēmenoi stolas leukas kai phoinikes en tais chersin autōn 10kai krazontes phōnē megalē legontes ē sōtēria tō theō ēmōn tō kathēmenō epi tou thronou kai tō arniō 11kai pantes oi angeloi estēkesan kuklō tou thronou kai tōn presbuterōn kai tōn tessarōn zōōn kai epeson enōpion tou thronou epi prosōpon autōn kai prosekunēsan tō theō 12legontes amēn ē eulogia kai ē doxa kai ē sophia kai ē eucharistia kai ē timē kai ē dunamis kai ē ischus tō theō ēmōn eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

13kai apekrithē eis ek tōn presbuterōn legōn moi outoi oi peribeblēmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai pothen ēlthon 14kai eirēka autō kurie su oidas kai eipen moi outoi eisin oi erchomenoi ek tēs thlipseōs tēs megalēs kai eplunan tas stolas autōn kai eleukanan autas en tō aimati tou arniou 15dia touto eisin enōpion tou thronou tou theou kai latreuousin autō ēmeras kai nuktos en tō naō autou kai o kathēmenos epi tou thronou skēnōsei ep autous 16ou peinasousin eti oude dipsēsousin eti oude mē pesē ep autous o ēlios oude pan kauma 17oti to arnion to ana meson tou thronou poimanei autous kai odēgēsei autous epi zōsas pēgas udatōn kai exaleipsei o theos pan dakruon apo tōn ophthalmōn autōn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 6
Top of Page
Top of Page