APOKALUPSIS IOANNOU 6
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai eidon ote ēnoixen to arnion mian ek tōn sphragidōn kai ēkousa enos ek tōn tessarōn zōōn legontos ōs phōnēs brontēs erchou kai blepe 2kai eidon kai idou ippos leukos kai o kathēmenos ep autō echōn toxon kai edothē autō stephanos kai exēlthen nikōn kai ina nikēsē

3kai ote ēnoixen tēn deuteran sphragida ēkousa tou deuterou zōou legontos erchou kai blepe 4kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep autō edothē autō labein tēn eirēnēn apo tēs gēs kai ina allēlous sphaxōsin kai edothē autō machaira megalē

5kai ote ēnoixen tēn tritēn sphragida ēkousa tou tritou zōou legontos erchou kai blepe kai eidon kai idou ippos melas kai o kathēmenos ep autō echōn zugon en tē cheiri autou 6kai ēkousa phōnēn en mesō tōn tessarōn zōōn legousan choinix sitou dēnariou kai treis choinikes krithēs dēnariou kai to elaion kai ton oinon mē adikēsēs

7kai ote ēnoixen tēn sphragida tēn tetartēn ēkousa phōnēn tou tetartou zōou legousan erchou kai blepe 8kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō autou onoma autō o thanatos kai o adēs akolouthei met autou kai edothē autois exousia apokteinai epi to tetarton tēs gēs en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

9kai ote ēnoixen tēn pemptēn sphragida eidon upokatō tou thusiastēriou tas psuchas tōn esphagmenōn dia ton logon tou theou kai dia tēn marturian ēn eichon 10kai ekrazon phōnē megalē legontes eōs pote o despotēs o agios kai o alēthinos ou krineis kai ekdikeis to aima ēmōn apo tōn katoikountōn epi tēs gēs 11kai edothēsan ekastois stolai leukai kai errethē autois ina anapausōntai eti chronon mikron eōs ou plērōsontai kai oi sundouloi autōn kai oi adelphoi autōn oi mellontes apokteinesthai ōs kai autoi

12kai eidon ote ēnoixen tēn sphragida tēn ektēn kai idou seismos megas egeneto kai o ēlios egeneto melas ōs sakkos trichinos kai ē selēnē egeneto ōs aima 13kai oi asteres tou ouranou epesan eis tēn gēn ōs sukē ballei tous olunthous autēs upo megalou anemou seiomenē 14kai ouranos apechōristhē ōs biblion eilissomenon kai pan oros kai nēsos ek tōn topōn autōn ekinēthēsan 15kai oi basileis tēs gēs kai oi megistanes kai oi plousioi kai oi chiliarchoi kai oi dunatoi kai pas doulos kai pas eleutheros ekrupsan eautous eis ta spēlaia kai eis tas petras tōn oreōn 16kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou 17oti ēlthen ē ēmera ē megalē tēs orgēs autou kai tis dunatai stathēnai

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 5
Top of Page
Top of Page