APOKALUPSIS IOANNOU 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1apokalupsis iēsou christou ēn edōken autō o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esēmanen aposteilas dia tou angelou autou tō doulō autou iōannē 2os emarturēsen ton logon tou theou kai tēn marturian iēsou christou osa te eiden 3makarios o anaginōskōn kai oi akouontes tous logous tēs prophēteias kai tērountes ta en autē gegrammena o gar kairos engus

4iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo tou o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a estin enōpion tou thronou autou 5kai apo iēsou christou o martus o pistos o prōtotokos ek tōn nekrōn kai o archōn tōn basileōn tēs gēs tō agapēsanti ēmas kai lousanti ēmas apo tōn amartiōn ēmōn en tō aimati autou 6kai epoiēsen ēmas basileis kai iereis tō theō kai patri autou autō ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn 7idou erchetai meta tōn nephelōn kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentēsan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tēs gēs nai amēn

8egō eimi to a kai to ō archē kai telos legei o kurios o ōn kai o ēn kai o erchomenos o pantokratōr

9egō iōannēs o kai adelphos umōn kai sunkoinōnos en tē thlipsei kai en tē basileia kai upomonē iēsou christou egenomēn en tē nēsō tē kaloumenē patmō dia ton logon tou theou kai dia tēn marturian iēsou christou 10egenomēn en pneumati en tē kuriakē ēmera kai ēkousa opisō mou phōnēn megalēn ōs salpingos 11legousēs egō eimi to a kai to ō o prōtos kai o eschatos kai o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais epta ekklēsiais tais en asia eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian

12kai epestrepsa blepein tēn phōnēn ētis elalēsen met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas 13kai en mesō tōn epta luchniōn omoion uiō anthrōpou endedumenon podērē kai periezōsmenon pros tois mastois zōnēn chrusēn 14ē de kephalē autou kai ai triches leukai ōsei erion leukon ōs chiōn kai oi ophthalmoi autou ōs phlox puros 15kai oi podes autou omoioi chalkolibanō ōs en kaminō pepurōmenoi kai ē phōnē autou ōs phōnē udatōn pollōn 16kai echōn en tē dexia autou cheiri asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenē kai ē opsis autou ōs o ēlios phainei en tē dunamei autou

17kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ōs nekros kai epethēken tēn dexian autou cheira ep eme legōn moi mē phobou egō eimi o prōtos kai o eschatos 18kai o zōn kai egenomēn nekros kai idou zōn eimi eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn kai echō tas kleis tou adou kai tou thanatou 19grapson a eides kai a eisin kai a mellei ginesthai meta tauta 20to mustērion tōn epta asterōn ōn eides epi tēs dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres angeloi tōn epta ekklēsiōn eisin kai ai epta luchniai as eides epta ekklēsiai eisin

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Jude 1
Top of Page
Top of Page