PROS GALATAS 5
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1tē eleutheria oun ē christos ēmas ēleutherōsen stēkete kai mē palin zugō douleias enechesthe

2ide egō paulos legō umin oti ean peritemnēsthe christos umas ouden ōphelēsei 3marturomai de palin panti anthrōpō peritemnomenō oti opheiletēs estin olon ton nomon poiēsai 4katērgēthēte apo tou christou oitines en nomō dikaiousthe tēs charitos exepesate 5ēmeis gar pneumati ek pisteōs elpida dikaiosunēs apekdechometha 6en gar christō iēsou oute peritomē ti ischuei oute akrobustia alla pistis di agapēs energoumenē

7etrechete kalōs tis umas anekopsen tē alētheia mē peithesthai 8ē peismonē ouk ek tou kalountos umas 9mikra zumē olon to phurama zumoi 10egō pepoitha eis umas en kuriō oti ouden allo phronēsete o de tarassōn umas bastasei to krima ostis an ē 11egō de adelphoi ei peritomēn eti kērussō ti eti diōkomai ara katērgētai to skandalon tou staurou 12ophelon kai apokopsontai oi anastatountes umas

13umeis gar ep eleutheria eklēthēte adelphoi monon mē tēn eleutherian eis aphormēn tē sarki alla dia tēs agapēs douleuete allēlois 14o gar pas nomos en eni logō plēroutai en tō agapēseis ton plēsion sou ōs eauton 15ei de allēlous daknete kai katesthiete blepete mē upo allēlōn analōthēte

16legō de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mē telesēte 17ē gar sarx epithumei kata tou pneumatos to de pneuma kata tēs sarkos tauta de antikeitai allēlois ina mē a an thelēte tauta poiēte 18ei de pneumati agesthe ouk este upo nomon 19phanera de estin ta erga tēs sarkos atina estin moicheia porneia akatharsia aselgeia 20eidōlolatreia pharmakeia echthrai ereis zēloi thumoi eritheiai dichostasiai aireseis 21phthonoi phonoi methai kōmoi kai ta omoia toutois a prolegō umin kathōs kai proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian theou ou klēronomēsousin 22o de karpos tou pneumatos estin agapē chara eirēnē makrothumia chrēstotēs agathōsunē pistis 23praotēs enkrateia kata tōn toioutōn ouk estin nomos 24oi de tou christou tēn sarka estaurōsan sun tois pathēmasin kai tais epithumiais

25ei zōmen pneumati pneumati kai stoichōmen 26mē ginōmetha kenodoxoi allēlous prokaloumenoi allēlois phthonountes

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Galatians 4
Top of Page
Top of Page