PROS GALATAS 6
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1adelphoi ean kai prolēphthē anthrōpos en tini paraptōmati umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praotētos skopōn seauton mē kai su peirasthēs 2allēlōn ta barē bastazete kai outōs anaplērōsate ton nomon tou christou 3ei gar dokei tis einai ti mēden ōn eauton phrenapata 4to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron 5ekastos gar to idion phortion bastasei

6koinōneitō de o katēchoumenos ton logon tō katēchounti en pasin agathois 7mē planasthe theos ou muktērizetai o gar ean speirē anthrōpos touto kai therisei 8oti o speirōn eis tēn sarka eautou ek tēs sarkos therisei phthoran o de speirōn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zōēn aiōnion 9to de kalon poiountes mē ekkakōmen kairō gar idiō therisomen mē ekluomenoi 10ara oun ōs kairon echomen ergazōmetha to agathon pros pantas malista de pros tous oikeious tēs pisteōs

11idete pēlikois umin grammasin egrapsa tē emē cheiri 12osoi thelousin euprosōpēsai en sarki outoi anankazousin umas peritemnesthai monon ina mē tō staurō tou christou diōkōntai 13oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon phulassousin alla thelousin umas peritemnesthai ina en tē umetera sarki kauchēsōntai 14emoi de mē genoito kauchasthai ei mē en tō staurō tou kuriou ēmōn iēsou christou di ou emoi kosmos estaurōtai kagō tō kosmō 15en gar christō iēsou oute peritomē ti ischuei oute akrobustia alla kainē ktisis

16kai osoi tō kanoni toutō stoichēsousin eirēnē ep autous kai eleos kai epi ton israēl tou theou

17tou loipou kopous moi mēdeis parechetō egō gar ta stigmata tou kuriou iēsou en tō sōmati mou bastazō

18ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta tou pneumatos umōn adelphoi amēn [pros galatas egraphē apo rōmēs]

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Galatians 5
Top of Page
Top of Page