PRAXEIS 28
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai diasōthentes tote epegnōsan oti melitē ē nēsos kaleitai 2oi de barbaroi pareichon ou tēn tuchousan philanthrōpian ēmin anapsantes gar puran proselabonto pantas ēmas dia ton ueton ton ephestōta kai dia to psuchos 3sustrepsantos de tou paulou phruganōn plēthos kai epithentos epi tēn puran echidna ek tēs thermēs exelthousa kathēpsen tēs cheiros autou 4ōs de eidon oi barbaroi kremamenon to thērion ek tēs cheiros autou elegon pros allēlous pantōs phoneus estin o anthrōpos outos on diasōthenta ek tēs thalassēs ē dikē zēn ouk eiasen 5o men oun apotinaxas to thērion eis to pur epathen ouden kakon 6oi de prosedokōn auton mellein pimprasthai ē katapiptein aphnō nekron epi polu de autōn prosdokōntōn kai theōrountōn mēden atopon eis auton ginomenon metaballomenoi elegon theon auton einai

7en de tois peri ton topon ekeinon upērchen chōria tō prōtō tēs nēsou onomati popliō os anadexamenos ēmas treis ēmeras philophronōs exenisen 8egeneto de ton patera tou popliou puretois kai dusenteria sunechomenon katakeisthai pros on o paulos eiselthōn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autō iasato auton 9toutou oun genomenou kai oi loipoi oi echontes astheneias en tē nēsō prosērchonto kai etherapeuonto 10oi kai pollais timais etimēsan ēmas kai anagomenois epethento ta pros tēn chreian

11meta de treis mēnas anēchthēmen en ploiō parakecheimakoti en tē nēsō alexandrinō parasēmō dioskourois 12kai katachthentes eis surakousas epemeinamen ēmeras treis 13othen perielthontes katēntēsamen eis rēgion kai meta mian ēmeran epigenomenou notou deuteraioi ēlthomen eis potiolous 14ou eurontes adelphous pareklēthēmen ep autois epimeinai ēmeras epta kai outōs eis tēn rōmēn ēlthomen 15kakeithen oi adelphoi akousantes ta peri ēmōn exēlthon eis apantēsin ēmin achris appiou phorou kai triōn tabernōn ous idōn o paulos eucharistēsas tō theō elaben tharsos

16ote de ēlthomen eis rōmēn o ekatontarchos paredōken tous desmious tō stratopedarchē tō de paulō epetrapē menein kath eauton sun tō phulassonti auton stratiōtē

17egeneto de meta ēmeras treis sunkalesasthai ton paulon tous ontas tōn ioudaiōn prōtous sunelthontōn de autōn elegen pros autous andres adelphoi egō ouden enantion poiēsas tō laō ē tois ethesin tois patrōois desmios ex ierosolumōn paredothēn eis tas cheiras tōn rōmaiōn 18oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mēdemian aitian thanatou uparchein en emoi 19antilegontōn de tōn ioudaiōn ēnankasthēn epikalesasthai kaisara ouch ōs tou ethnous mou echōn ti katēgorēsai 20dia tautēn oun tēn aitian parekalesa umas idein kai proslalēsai eneken gar tēs elpidos tou israēl tēn alusin tautēn perikeimai 21oi de pros auton eipon ēmeis oute grammata peri sou edexametha apo tēs ioudaias oute paragenomenos tis tōn adelphōn apēngeilen ē elalēsen ti peri sou ponēron 22axioumen de para sou akousai a phroneis peri men gar tēs aireseōs tautēs gnōston estin ēmin oti pantachou antilegetai

23taxamenoi de autō ēmeran ēkon pros auton eis tēn xenian pleiones ois exetitheto diamarturomenos tēn basileian tou theou peithōn te autous ta peri tou iēsou apo te tou nomou mōseōs kai tōn prophētōn apo prōi eōs esperas 24kai oi men epeithonto tois legomenois oi de ēpistoun 25asumphōnoi de ontes pros allēlous apeluonto eipontos tou paulou rēma en oti kalōs to pneuma to agion elalēsen dia ēsaiou tou prophētou pros tous pateras ēmōn

26legon poreuthēti pros ton laon touton kai eipe akoē akousete kai ou mē sunēte kai blepontes blepsete kai ou mē idēte

27epachunthē gar ē kardia tou laou toutou kai tois ōsin bareōs ēkousan kai tous ophthalmous autōn ekammusan mēpote idōsin tois ophthalmois kai tois ōsin akousōsin kai tē kardia sunōsin kai epistrepsōsin kai iasōmai autous

28gnōston oun estō umin oti tois ethnesin apestalē to sōtērion tou theou autoi kai akousontai kai tauta autou eipontos apēlthon oi ioudaioi pollēn echontes en eautois suzētēsin

30emeinen de o paulos dietian olēn en idiō misthōmati kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton 31kērussōn tēn basileian tou theou kai didaskōn ta peri tou kuriou iēsou christou meta pasēs parrēsias akōlutōs

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Acts 27
Top of Page
Top of Page