PROS KORINTHIOUS A΄ 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1paulos klētos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kai sōsthenēs o adelphos

2tē ekklēsia tou theou tē ousē en korinthō ēgiasmenois en christō iēsou klētois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou ēmōn iēsou christou en panti topō autōn te kai ēmōn

3charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

4eucharistō tō theō mou pantote peri umōn epi tē chariti tou theou tē dotheisē umin en christō iēsou 5oti en panti eploutisthēte en autō en panti logō kai pasē gnōsei 6kathōs to marturion tou christou ebebaiōthē en umin 7ōste umas mē ustereisthai en mēdeni charismati apekdechomenous tēn apokalupsin tou kuriou ēmōn iēsou christou 8os kai bebaiōsei umas eōs telous anenklētous en tē ēmera tou kuriou ēmōn iēsou christou 9pistos o theos di ou eklēthēte eis koinōnian tou uiou autou iēsou christou tou kuriou ēmōn

10parakalō de umas adelphoi dia tou onomatos tou kuriou ēmōn iēsou christou ina to auto legēte pantes kai mē ē en umin schismata ēte de katērtismenoi en tō autō noi kai en tē autē gnōmē 11edēlōthē gar moi peri umōn adelphoi mou upo tōn chloēs oti erides en umin eisin 12legō de touto oti ekastos umōn legei egō men eimi paulou egō de apollō egō de kēpha egō de christou 13memeristai o christos mē paulos estaurōthē uper umōn ē eis to onoma paulou ebaptisthēte 14eucharistō tō theō oti oudena umōn ebaptisa ei mē krispon kai gaion 15ina mē tis eipē oti eis to emon onoma ebaptisa 16ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa 17ou gar apesteilen me christos baptizein all euangelizesthai ouk en sophia logou ina mē kenōthē o stauros tou christou

18o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mōria estin tois de sōzomenois ēmin dunamis theou estin

19gegraptai gar apolō tēn sophian tōn sophōn kai tēn sunesin tōn sunetōn athetēsō

20pou sophos pou grammateus pou suzētētēs tou aiōnos toutou ouchi emōranen o theos tēn sophian tou kosmou toutou 21epeidē gar en tē sophia tou theou ouk egnō o kosmos dia tēs sophias ton theon eudokēsen o theos dia tēs mōrias tou kērugmatos sōsai tous pisteuontas 22epeidē kai ioudaioi sēmeion aitousin kai ellēnes sophian zētousin 23ēmeis de kērussomen christon estaurōmenon ioudaiois men skandalon ellēsin de mōrian 24autois de tois klētois ioudaiois te kai ellēsin christon theou dunamin kai theou sophian

25oti to mōron tou theou sophōteron tōn anthrōpōn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tōn anthrōpōn estin

26blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis 27alla ta mōra tou kosmou exelexato o theos ina tous sophous kataischunē kai ta asthenē tou kosmou exelexato o theos ina kataischunē ta ischura 28kai ta agenē tou kosmou kai ta exouthenēmena exelexato o theos kai ta mē onta ina ta onta katargēsē 29opōs mē kauchēsētai pasa sarx enōpion autou 30ex autou de umeis este en christō iēsou os egenēthē ēmin sophia apo theou dikaiosunē te kai agiasmos kai apolutrōsis 31ina kathōs gegraptai o kauchōmenos en kuriō kauchasthō

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Romans 16
Top of Page
Top of Page