PROS KOLOSSAEIS 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1oi kurioi to dikaion kai tēn isotēta tois doulois parechesthe eidotes oti kai umeis echete kurion en ouranois

2tē proseuchē proskartereite grēgorountes en autē en eucharistia 3proseuchomenoi ama kai peri ēmōn ina o theos anoixē ēmin thuran tou logou lalēsai to mustērion tou christou di o kai dedemai 4ina phanerōsō auto ōs dei me lalēsai

5en sophia peripateite pros tous exō ton kairon exagorazomenoi 6o logos umōn pantote en chariti alati ērtumenos eidenai pōs dei umas eni ekastō apokrinesthai

7ta kat eme panta gnōrisei umin tuchikos o agapētos adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriō 8on epempsa pros umas eis auto touto ina gnō ta peri umōn kai parakalesē tas kardias umōn 9sun onēsimō tō pistō kai agapētō adelphō os estin ex umōn panta umin gnōriousin ta ōde

10aspazetai umas aristarchos o sunaichmalōtos mou kai markos o anepsios barnaba peri ou elabete entolas ean elthē pros umas dexasthe auton 11kai iēsous o legomenos ioustos oi ontes ek peritomēs outoi monoi sunergoi eis tēn basileian tou theou oitines egenēthēsan moi parēgoria 12aspazetai umas epaphras o ex umōn doulos christou pantote agōnizomenos uper umōn en tais proseuchais ina stēte teleioi kai peplērōmenoi en panti thelēmati tou theou 13marturō gar autō oti echei zēlon polun uper umōn kai tōn en laodikeia kai tōn en ierapolei 14aspazetai umas loukas o iatros o agapētos kai dēmas 15aspasasthe tous en laodikeia adelphous kai numphan kai tēn kat oikon autou ekklēsian

16kai otan anagnōsthē par umin ē epistolē poiēsate ina kai en tē laodikeōn ekklēsia anagnōsthē kai tēn ek laodikeias ina kai umeis anagnōte 17kai eipate archippō blepe tēn diakonian ēn parelabes en kuriō ina autēn plērois

18o aspasmos tē emē cheiri paulou mnēmoneuete mou tōn desmōn ē charis meth umōn amēn [pros kolassaeis egraphē apo rōmēs dia tuchikou kai onēsimou]

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Colossians 3
Top of Page
Top of Page