PROS KOLOSSAEIS 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ei oun sunēgerthēte tō christō ta anō zēteite ou o christos estin en dexia tou theou kathēmenos 2ta anō phroneite mē ta epi tēs gēs 3apethanete gar kai ē zōē umōn kekruptai sun tō christō en tō theō 4otan o christos phanerōthē ē zōē ēmōn tote kai umeis sun autō phanerōthēsesthe en doxē

5nekrōsate oun ta melē umōn ta epi tēs gēs porneian akatharsian pathos epithumian kakēn kai tēn pleonexian ētis estin eidōlolatreia 6di a erchetai ē orgē tou theou epi tous uious tēs apeitheias 7en ois kai umeis periepatēsate pote ote ezēte en autois 8nuni de apothesthe kai umeis ta panta orgēn thumon kakian blasphēmian aischrologian ek tou stomatos umōn 9mē pseudesthe eis allēlous apekdusamenoi ton palaion anthrōpon sun tais praxesin autou 10kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignōsin kat eikona tou ktisantos auton 11opou ouk eni ellēn kai ioudaios peritomē kai akrobustia barbaros skuthēs doulos eleutheros alla ta panta kai en pasin christos

12endusasthe oun ōs eklektoi tou theou agioi kai ēgapēmenoi splanchna oiktirmōn chrēstotēta tapeinophrosunēn praotēta makrothumian 13anechomenoi allēlōn kai charizomenoi eautois ean tis pros tina echē momphēn kathōs kai o christos echarisato umin outōs kai umeis 14epi pasin de toutois tēn agapēn ētis estin sundesmos tēs teleiotētos 15kai ē eirēnē tou theou brabeuetō en tais kardiais umōn eis ēn kai eklēthēte en eni sōmati kai eucharistoi ginesthe 16o logos tou christou enoikeitō en umin plousiōs en pasē sophia didaskontes kai nouthetountes eautous psalmois kai umnois kai ōdais pneumatikais en chariti adontes en tē kardia umōn tō kuriō 17kai pan o ti an poiēte en logō ē en ergō panta en onomati kuriou iēsou eucharistountes tō theō kai patri di autou

18ai gunaikes upotassesthe tois idiois andrasin ōs anēken en kuriō 19oi andres agapate tas gunaikas kai mē pikrainesthe pros autas 20ta tekna upakouete tois goneusin kata panta touto gar estin euareston tō kuriō 21oi pateres mē erethizete ta tekna umōn ina mē athumōsin

22oi douloi upakouete kata panta tois kata sarka kuriois mē en ophthalmodouleiais ōs anthrōpareskoi all en aplotēti kardias phoboumenoi ton theon 23kai pan o ti ean poiēte ek psuchēs ergazesthe ōs tō kuriō kai ouk anthrōpois 24eidotes oti apo kuriou apolēpsesthe tēn antapodosin tēs klēronomias tō gar kuriō christō douleuete 25o de adikōn komieitai o ēdikēsen kai ouk estin prosōpolēpsia

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Colossians 2
Top of Page
Top of Page