PRAXEIS 11
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ēkousan de oi apostoloi kai oi adelphoi oi ontes kata tēn ioudaian oti kai ta ethnē edexanto ton logon tou theou 2kai ote anebē petros eis ierosoluma diekrinonto pros auton oi ek peritomēs 3legontes oti pros andras akrobustian echontas eisēlthes kai sunephages autois 4arxamenos de o petros exetitheto autois kathexēs legōn 5egō ēmēn en polei ioppē proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ōs othonēn megalēn tessarsin archais kathiemenēn ek tou ouranou kai ēlthen achris emou 6eis ēn atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda tēs gēs kai ta thēria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou 7ēkousa de phōnēs legousēs moi anastas petre thuson kai phage 8eipon de mēdamōs kurie oti pan koinon ē akatharton oudepote eisēlthen eis to stoma mou 9apekrithē de moi phōnē ek deuterou ek tou ouranou a o theos ekatharisen su mē koinou 10touto de egeneto epi tris kai palin anespasthē apanta eis ton ouranon 11kai idou exautēs treis andres epestēsan epi tēn oikian en ē ēmēn apestalmenoi apo kaisareias pros me 12eipen de moi to pneuma sunelthein autois mēden diakrinomenon ēlthon de sun emoi kai oi ex adelphoi outoi kai eisēlthomen eis ton oikon tou andros 13apēngeilen te ēmin pōs eiden ton angelon en tō oikō autou stathenta kai eiponta autō aposteilon eis ioppēn andras kai metapempsai simōna ton epikaloumenon petron 14os lalēsei rēmata pros se en ois sōthēsē su kai pas o oikos sou 15en de tō arxasthai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous ōsper kai eph ēmas en archē 16emnēsthēn de tou rēmatos kuriou ōs elegen iōannēs men ebaptisen udati umeis de baptisthēsesthe en pneumati agiō 17ei oun tēn isēn dōrean edōken autois o theos ōs kai ēmin pisteusasin epi ton kurion iēsoun christon egō de tis ēmēn dunatos kōlusai ton theon 18akousantes de tauta ēsuchasan kai edoxazon ton theon legontes arage kai tois ethnesin o theos tēn metanoian edōken eis zōēn

19oi men oun diasparentes apo tēs thlipseōs tēs genomenēs epi stephanō diēlthon eōs phoinikēs kai kuprou kai antiocheias mēdeni lalountes ton logon ei mē monon ioudaiois 20ēsan de tines ex autōn andres kuprioi kai kurēnaioi oitines eiselthontes eis antiocheian elaloun pros tous ellēnistas euangelizomenoi ton kurion iēsoun 21kai ēn cheir kuriou met autōn polus te arithmos pisteusas epestrepsen epi ton kurion 22ēkousthē de o logos eis ta ōta tēs ekklēsias tēs en ierosolumois peri autōn kai exapesteilan barnaban dielthein eōs antiocheias 23os paragenomenos kai idōn tēn charin tou theou echarē kai parekalei pantas tē prothesei tēs kardias prosmenein tō kuriō 24oti ēn anēr agathos kai plērēs pneumatos agiou kai pisteōs kai prosetethē ochlos ikanos tō kuriō 25exēlthen de eis tarson o barnabas anazētēsai saulon 26kai eurōn auton ēgagen auton eis antiocheian egeneto de autous eniauton olon sunachthēnai en tē ekklēsia kai didaxai ochlon ikanon chrēmatisai te prōton en antiocheia tous mathētas christianous

27en tautais de tais ēmerais katēlthon apo ierosolumōn prophētai eis antiocheian 28anastas de eis ex autōn onomati agabos esēmanen dia tou pneumatos limon megan mellein esesthai eph olēn tēn oikoumenēn ostis kai egeneto epi klaudiou kaisaros 29tōn de mathētōn kathōs ēuporeito tis ōrisan ekastos autōn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tē ioudaia adelphois 30o kai epoiēsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros barnaba kai saulou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Acts 10
Top of Page
Top of Page