PROS KORINTHIOUS B΄ 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1dia touto echontes tēn diakonian tautēn kathōs ēleēthēmen ouk ekkakoumen 2all apeipametha ta krupta tēs aischunēs mē peripatountes en panourgia mēde dolountes ton logon tou theou alla tē phanerōsei tēs alētheias sunistōntes eautous pros pasan suneidēsin anthrōpōn enōpion tou theou 3ei de kai estin kekalummenon to euangelion ēmōn en tois apollumenois estin kekalummenon 4en ois o theos tou aiōnos toutou etuphlōsen ta noēmata tōn apistōn eis to mē augasai autois ton phōtismon tou euangeliou tēs doxēs tou christou os estin eikōn tou theou 5ou gar eautous kērussomen alla christon iēsoun kurion eautous de doulous umōn dia iēsoun 6oti o theos o eipōn ek skotous phōs lampsai os elampsen en tais kardiais ēmōn pros phōtismon tēs gnōseōs tēs doxēs tou theou en prosōpō iēsou christou

7echomen de ton thēsauron touton en ostrakinois skeuesin ina ē uperbolē tēs dunameōs ē tou theou kai mē ex ēmōn 8en panti thlibomenoi all ou stenochōroumenoi aporoumenoi all ouk exaporoumenoi 9diōkomenoi all ouk enkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi 10pantote tēn nekrōsin tou kuriou iēsou en tō sōmati peripherontes ina kai ē zōē tou iēsou en tō sōmati ēmōn phanerōthē 11aei gar ēmeis oi zōntes eis thanaton paradidometha dia iēsoun ina kai ē zōē tou iēsou phanerōthē en tē thnētē sarki ēmōn 12ōste o men thanatos en ēmin energeitai ē de zōē en umin

13echontes de to auto pneuma tēs pisteōs kata to gegrammenon episteusa dio elalēsa kai ēmeis pisteuomen dio kai laloumen 14eidotes oti o egeiras ton kurion iēsoun kai ēmas dia iēsou egerei kai parastēsei sun umin 15ta gar panta di umas ina ē charis pleonasasa dia tōn pleionōn tēn eucharistian perisseusē eis tēn doxan tou theou

16dio ouk ekkakoumen all ei kai o exō ēmōn anthrōpos diaphtheiretai all o esōthen anakainoutai ēmera kai ēmera 17to gar parautika elaphron tēs thlipseōs ēmōn kath uperbolēn eis uperbolēn aiōnion baros doxēs katergazetai ēmin 18mē skopountōn ēmōn ta blepomena alla ta mē blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mē blepomena aiōnia

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page