PROS KORINTHIOUS B΄ 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1archometha palin eautous sunistanein ei mē chrēzomen ōs tines sustatikōn epistolōn pros umas ē ex umōn sustatikōn 2ē epistolē ēmōn umeis este engegrammenē en tais kardiais ēmōn ginōskomenē kai anaginōskomenē upo pantōn anthrōpōn 3phaneroumenoi oti este epistolē christou diakonētheisa uph ēmōn engegrammenē ou melani alla pneumati theou zōntos ouk en plaxin lithinais all en plaxin kardias sarkinais

4pepoithēsin de toiautēn echomen dia tou christou pros ton theon 5ouch oti ikanoi esmen aph eautōn logisasthai ti ōs ex eautōn all ē ikanotēs ēmōn ek tou theou 6os kai ikanōsen ēmas diakonous kainēs diathēkēs ou grammatos alla pneumatos to gar gramma apokteinei to de pneuma zōopoiei

7ei de ē diakonia tou thanatou en grammasin entetupōmenē en lithois egenēthē en doxē ōste mē dunasthai atenisai tous uious israēl eis to prosōpon mōseōs dia tēn doxan tou prosōpou autou tēn katargoumenēn 8pōs ouchi mallon ē diakonia tou pneumatos estai en doxē 9ei gar ē diakonia tēs katakriseōs doxa pollō mallon perisseuei ē diakonia tēs dikaiosunēs en doxē 10kai gar oude dedoxastai to dedoxasmenon en toutō tō merei eneken tēs uperballousēs doxēs 11ei gar to katargoumenon dia doxēs pollō mallon to menon en doxē

12echontes oun toiautēn elpida pollē parrēsia chrōmetha 13kai ou kathaper mōsēs etithei kalumma epi to prosōpon eautou pros to mē atenisai tous uious israēl eis to telos tou katargoumenou 14all epōrōthē ta noēmata autōn achri gar tēs sēmeron to auto kalumma epi tē anagnōsei tēs palaias diathēkēs menei mē anakaluptomenon o ti en christō katargeitai 15all eōs sēmeron ēnika anaginōsketai mōsēs kalumma epi tēn kardian autōn keitai 16ēnika d an epistrepsē pros kurion periaireitai to kalumma 17o de kurios to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleutheria 18ēmeis de pantes anakekalummenō prosōpō tēn doxan kuriou katoptrizomenoi tēn autēn eikona metamorphoumetha apo doxēs eis doxan kathaper apo kuriou pneumatos

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page