Exodus 25
Indonesian Terjemahan Lama

1Hata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman-Nya: 2Suruhlah segala bani Israel mengambilkan Aku suatu persembahan tatangan. Maka dari pada segala orang yang datang dengan ridla hatinya hendaklah kauambilkan Aku persembahan tatangan itu. 3Maka inilah persembahan tatangan yang hendak kauambil dari padanya: emas dan perak dan tembaga. 4Dan lagi benang warna biru laut dan ungu dan kirmizi dan kain halus dan bulu kambing. 5Dan kulit domba jantan celupan merah dan kulit mina gajah dan kayu penaga. 6Dan minyak akan pelita, dan rempah-rempah akan minyak dan bau-bauan dan akan membakar dupa. 7Dan permata unam dan permata tatahan akan efod dan akan perhiasan dada. 8Maka hendaklah mereka itu memperbuatkan Daku sebuah baitulmukadis, supaya Aku duduk di antara mereka itu. 9Setuju dengan segala yang akan Kutunjuk kepadamu, setuju dengan teladan kemah dan teladan segala perkakasnya hendaklah mereka itu memperbuatkan dia.

10Maka hendaklah diperbuatnya sebuah peti dari pada kayu penaga, tengah tiga hasta panjangnya dan tengah dua hasta lebarnya dan tengah dua hasta tingginya. 11Maka hendaklah kausalutkan dia dengan emas semata-mata suci, yaitu disalutkan luar dalamnya, dan hendaklah engkau memperbuatkan pada tepinya yang di atas suatu karangan emas berkeliling. 12Dan tuanglah akan dia empat bentuk gelang, kenakanlah dia pada keempat penjurunya, yaitu dua bentuk gelang pada sebelah, dan dua bentuk gelang pada sebelahnya. 13Dan perbuatkanlah kayu pengusung dari pada kayu penaga dan salutkanlah dia dengan emas. 14Lalu masukkanlah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang di kiri-kanan peti itu, supaya dengan dia juga peti itu dapat diusung oranglah. 15Maka hendaklah kayu pengusung itu selalu dalam gelang peti itu, tiada boleh ia itu dicabut. 16Kemudian hendaklah kaububuh dalam peti itu akan assyahadat, yang Kuberikan dikau kelak.

17Dan lagi perbuatkanlah sebuah tutupan gafirat dari pada emas semata-mata suci, tengah tiga hasta panjangnya dan tengah dua hasta lebarnya. 18Demikianpun hendaklah kauperbuat dua kerubiun dari pada emas, yaitu dari pada emas tempawan hendaklah kaukerjakan dia, lagi berhubung dengan kedua ujung tutupan gafirat itu. 19Perhubungkanlah kerub satu dengan ujung sebelah, dan kerub satunya dengan ujung sebelahnya, yaitu perhubungkanlah kerubiun itu dengan tutupan gafirat itu pada kedua belah ujungnya. 20Maka hendaklah kerubiun itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutupan gafirat itu dengan sayapnya, maka mukanya akan berhadap-hadapan, dan mata kerubiun itu hendaklah memandang kepada tutupan gafirat itu. 21Maka hendaklah kauletakkan tutupan gafirat itu di atas petinya kemudian dari pada engkau membubuh ke dalam peti itu akan assyahadat, yang akan Kukaruniakan kepadamu kelak. 22Maka di sanalah Aku akan turun kepadamu dan Aku akan berfirman kepadamu dari atas tutupan gafirat, dari tengah kedua kerubiun yang di atas peti assyahadat itu, segala perkara yang Kusuruh engkau sampaikan kepada bani Israel.

23Dan lagi hendaklah engkau memperbuatkan sebuah meja dari pada kayu penaga, panjangnya dua hasta, lebarnya satu hasta dan tingginya tengah dua hasta. 24Dan hendaklah kausalutkan dia dengan emas semata-mata suci dan hendaklah engkau perbuatkan suatu karangan emas kelilingnya. 25Dan hendaklah kauperbuatkan pula pada kelilingnya suatu birai setapak lebarnya, dan pada birai itu perbuatkanlah suatu karangan emas berkeliling. 26Demikianpun hendaklah kauperbuatkan padanya empat bentuk gelang emas, kenakanlah gelang itu pada keempat penjurunya yang pada keempat kakinya. 27Setuju dengan birai hendaklah gelang itu akan dimasukkan kayu pengusung ke dalamnya, supaya meja itupun dapat diusung. 28Maka kayu pengusung itu hendaklah kauperbuat dari pada kayu penaga dan salutkanlah dia dengan emas, lalu meja itu diusung dengan dia itu. 29Dan lagi perbuatkanlah pinggannya dan bokornya dan cepernya akan pedupaan dan akan pencurah, maka hendaklah kauperbuatkan dia dari pada emas yang suci. 30Dan letakkanlah roti pertunjukan di atas meja itu selalu di hadapan hadirat-Ku.

31Demikianpun hendaklah kauperbuatkan sebuah kaki pelita dari pada emas yang suci, perbuatkanlah kaki pelita itu dengan terupam batangnya dan cabang-cabangnya, maka segala kelopaknya dan kuntumnya dan bunganya hendaklah diperbuat iras jua. 32Maka enam cabang hendaklah terbit dari pada kedua sisinya, tiga cabang dari pada sisi satu kaki pelita itu, dan tiga cabang dari pada sisi satunya. 33Maka tiga buah kelopak seperti bunga badam rupanya pada secabang, dan lagi sepucuk kuntum dan sebiji bunga; dan tiga buah kelopak seperti bunga badam pada cabang yang lain serta dengan sepucuk kuntum dan sebiji bunga, demikian hendaklah keenam cabang itu terbit dari pada batang kaki pelita itu. 34Maka pada kaki pelita sendiripun hendaklah ada empat buah kelopak, seperti bunga badam rupanya serta dengan kuntumnya dan bunganya. 35Ia itu sepucuk kuntum di bawah dua cabang yang terbit dari padanya, dan lagi sepucuk kuntum di bawah dua cabang yang terbit dari padanya, dan lagi sepucuk kuntum di bawah dua cabang yang terbit dari padanya; demikian hendaklah keenam cabang yang terbit dari pada batang kaki pelita itu. 36Segala kuntumnya dan segala cabangnya hendaklah terbit dari padanya, semuanya itu iras jua dari pada emas yang terupam dan tulen. 37Maka hendaklah kauperbuatkan dia pelita tujuh buah, supaya apabila dipasang maka segala pelita itu menerangkan kedua pihak, sebelah-menyebelah. 38Maka segala sepitnya dan pemadamnya hendaklah dari pada emas semata-mata suci. 39Maka dari pada emas semata-mata suci, banyaknya setalenta, hendaklah kauperbuat akan segala perkakas yang tersebut itu. 40Dan ingatlah baik-baik kauperbuatkan semuanya atas teladan, yang telah ditunjuk kepadamu di atas bukit itu.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Exodus 24
Top of Page
Top of Page