PROS KOLOSSAEIS 2
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1thelō gar umas eidenai ēlikon agōna echō uper umōn kai tōn en laodikia kai osoi ouch eorakan to prosōpon mou en sarki 2ina paraklēthōsin ai kardiai autōn sumbibasthentes en agapē kai eis pan ploutos tēs plērophorias tēs suneseōs eis epignōsin tou mustēriou tou theou christou 3en ō eisin pantes oi thēsauroi tēs sophias kai gnōseōs apokruphoi 4touto legō ina mēdeis umas paralogizētai en pithanologia 5ei gar kai tē sarki apeimi alla tō pneumati sun umin eimi chairōn kai blepōn umōn tēn taxin kai to stereōma tēs eis christon pisteōs umōn

6ōs oun parelabete ton christon iēsoun ton kurion en autō peripateite 7errizōmenoi kai epoikodomoumenoi en autō kai bebaioumenoi tē pistei kathōs edidachthēte perisseuontes en eucharistia

8blepete mē tis umas estai o sulagōgōn dia tēs philosophias kai kenēs apatēs kata tēn paradosin tōn anthrōpōn kata ta stoicheia tou kosmou kai ou kata christon 9oti en autō katoikei pan to plērōma tēs theotētos sōmatikōs 10kai este en autō peplērōmenoi os estin ē kephalē pasēs archēs kai exousias 11en ō kai perietmēthēte peritomē acheiropoiētō en tē apekdusei tou sōmatos tēs sarkos en tē peritomē tou christou 12suntaphentes autō en tō baptismati en ō kai sunēgerthēte dia tēs pisteōs tēs energeias tou theou tou egeirantos auton ek nekrōn 13kai umas nekrous ontas tois paraptōmasin kai tē akrobustia tēs sarkos umōn sunezōopoiēsen umas sun autō charisamenos ēmin panta ta paraptōmata 14exaleipsas to kath ēmōn cheirographon tois dogmasin o ēn upenantion ēmin kai auto ērken ek tou mesou prosēlōsas auto tō staurō 15apekdusamenos tas archas kai tas exousias edeigmatisen en parrēsia thriambeusas autous en autō

16mē oun tis umas krinetō en brōsei ē en posei ē en merei eortēs ē noumēnias ē sabbatōn 17a estin skia tōn mellontōn to de sōma tou christou 18mēdeis umas katabrabeuetō thelōn en tapeinophrosunē kai thrēskia tōn angelōn a eoraken embateuōn eikē phusioumenos upo tou noos tēs sarkos autou 19kai ou kratōn tēn kephalēn ex ou pan to sōma dia tōn aphōn kai sundesmōn epichorēgoumenon kai sunbibazomenon auxei tēn auxēsin tou theou

20ei apethanete sun christō apo tōn stoicheiōn tou kosmou ti ōs zōntes en kosmō dogmatizesthe 21mē apsē mēde geusē mēde thigēs 22a estin panta eis phthoran tē apochrēsei kata ta entalmata kai didaskalias tōn anthrōpōn 23atina estin logon men echonta sophias en ethelothrēskia kai tapeinophrosunē kai apheidia sōmatos ouk en timē tini pros plēsmonēn tēs sarkos

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Colossians 1
Top of Page
Top of Page