PROS KOLOSSAEIS 3
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1ei oun sunēgerthēte tō christō ta anō zēteite ou o christos estin en dexia tou theou kathēmenos 2ta anō phroneite mē ta epi tēs gēs 3apethanete gar kai ē zōē umōn kekruptai sun tō christō en tō theō 4otan o christos phanerōthē ē zōē umōn tote kai umeis sun autō phanerōthēsesthe en doxē

5nekrōsate oun ta melē ta epi tēs gēs porneian akatharsian pathos epithumian kakēn kai tēn pleonexian ētis estin eidōlolatreia 6di a erchetai ē orgē tou theou 7en ois kai umeis periepatēsate pote ote ezēte en toutois 8nuni de apothesthe kai umeis ta panta orgēn thumon kakian blasphēmian aischrologian ek tou stomatos umōn 9mē pseudesthe eis allēlous apekdusamenoi ton palaion anthrōpon sun tais praxesin autou 10kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignōsin kat eikona tou ktisantos auton 11opou ouk eni ellēn kai ioudaios peritomē kai akrobustia barbaros skuthēs doulos eleutheros alla ta panta kai en pasin christos

12endusasthe oun ōs eklektoi tou theou agioi kai ēgapēmenoi splanchna oiktirmou chrēstotēta tapeinophrosunēn prautēta makrothumian 13anechomenoi allēlōn kai charizomenoi eautois ean tis pros tina echē momphēn kathōs kai o christos echarisato umin outōs kai umeis 14epi pasin de toutois tēn agapēn o estin sundesmos tēs teleiotētos 15kai ē eirēnē tou christou brabeuetō en tais kardiais umōn eis ēn kai eklēthēte en eni sōmati kai eucharistoi ginesthe 16o logos tou christou enoikeitō en umin plousiōs en pasē sophia didaskontes kai nouthetountes eautous psalmois umnois ōdais pneumatikais en chariti adontes en tais kardiais umōn tō theō 17kai pan o ti an poiēte en logō ē en ergō panta en onomati kuriou iēsou eucharistountes tō theō patri di autou

18ai gunaikes upotassesthe tois andrasin ōs anēken en kuriō 19oi andres agapate tas gunaikas kai mē pikrainesthe pros autas 20ta tekna upakouete tois goneusin kata panta touto gar euareston estin en kuriō 21oi pateres mē erethizete ta tekna umōn ina mē athumōsin

22oi douloi upakouete kata panta tois kata sarka kuriois mē en ophthalmodouliais ōs anthrōpareskoi all en aplotēti kardias phoboumenoi ton kurion 23o ean poiēte ek psuchēs ergazesthe ōs tō kuriō kai ouk anthrōpois 24eidotes oti apo kuriou apolēmpsesthe tēn antapodosin tēs klēronomias tō kuriō christō douleuete 25o gar adikōn komieitai o ēdikēsen kai ouk estin prosōpolēmpsia

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Colossians 2
Top of Page
Top of Page