Job 7
Dutch Staten Vertaling
1Heeft niet de mens een strijd op de aarde, en zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners?

2Gelijk de dienstknecht hijgt naar de schaduw, en gelijk de dagloner verwacht zijn werkloon;

3Alzo zijn mij maanden der ijdelheid ten erve geworden, en nachten der moeite zijn mij voorbereid.

4Als ik te slapen lig, dan zeg ik: Wanneer zal ik opstaan, en Hij den avond afgemeten hebben? En ik word zat van woelingen tot aan den schemertijd.

5Mijn vlees is met het gewormte en met het gruis des stofs bekleed; mijn huid is gekliefd en verachtelijk geworden.

6Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weversspoel, en zijn vergaan zonder verwachting.

7Gedenk, dat mijn leven een wind is; mijn oog zal niet wederkomen, om het goede te zien.

8Het oog desgenen, die mij nu ziet, zal mij niet zien; uw ogen zullen op mij zijn; maar ik zal niet meer zijn.

9Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.

10Hij zal niet meer wederkeren tot zijn huis, en zijn plaats zal hem niet meer kennen.

11Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden, ik zal spreken in benauwdheid mijns geestes; ik zal klagen in bitterheid mijner ziel.

12Ben ik dan een zee, of walvis, dat Gij om mij wachten zet?

13Wanneer ik zeg: Mijn bedstede zal mij vertroosten, mijn leger zal van mijn klacht wat wegnemen;

14Dan ontzet Gij mij met dromen, en door gezichten verschrikt Gij mij;

15Zodat mijn ziel de verworging kiest; den dood meer dan mijn beenderen.

16Ik versmaad ze, ik zal toch in der eeuwigheid niet leven; houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid.

17Wat is de mens, dat Gij hem groot acht, en dat Gij Uw hart op hem zet?

18En dat Gij hem bezoekt in elken morgenstond; dat Gij hem in elken ogenblik beproeft?

19Hoe lang keert Gij U niet af van mij, en laat niet van mij af, totdat ik mijn speeksel inzwelge?

20Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder? Waarom hebt Gij mij U tot een tegenloop gesteld, dat ik mijzelven tot een last zij?

21En waarom vergeeft Gij niet mijn overtreding, en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen; en Gij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn.BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Job 6
Top of Page
Top of Page