1 Corinthians 13
Shuar New Testament
1Ju nunkanmaya aentsu chichamen Untsurφ chichayatnak tura nayaimpinmaya aentsu chichamencha chichayatnak anenkratchaknaka tampur meserua aintsanak aya ten-ten ajajai. PenkΘ ßntranak chichaajai. 2Yus-Chichamnasha ti shiir Θtseriatnak, T·rasha Ashφ uukmancha tura Ashφ nekaamniancha nΘkayatnak, T·rasha Y·san ti Enentßimtusan Murß umuchiayatnak, anenkratchaknaka penkΘ ßntraitjai. 3Ashφ wi takakjana nuna atsumainian S·ayatnak tura Yus shiir awajsattsan winia Ayashr·ncha aesawarti tusan surumayatnak tura anenkratchaknaka ßntranak T·raitjai.

4Anenkartaka wari kajeatsui, Tsßnkaiti, Chφkich shuaran shiir awajniuiti, pΘejchach asa waantu Enentßimtumatsui. 5Anenkartaka natsanta nuna T·richuiti, Nφiniunak Enentßimchaiti, kajechuiti, Pßchichuiti. 6Chikicha tunaarin wararchaiti antsu pΘnker shuaran wararniuiti. 7Anenkartaka aya katsunteawai. Tsan· chichamnasha nakitiawai antsu aya pΘnker ana nuna Nßkawai. Tunßa shuar shiir Ajastφ tusa tuke Nßkawai.

8Anenkrattainkia tuke amuukashtiniaiti. Antsu ju nunka amuukmataisha Yus-Chicham etserkatin atsuttawai, tura Niishßa chichamjai unuimiatsuk chichastincha amuukattawai, tura Ashφ nekanamtai unuimiartincha atsuttawai. 9Kame yamaikia aya ishichik nΘkaji. Yus-Chichamsha amutsuk Θtsereaji. 10T·ra ukunam mash nekanamtai Yßmankamtaik nekaamuka ßntar ßtatui. 11Yaunchu wi uchich asan uchichia aintsan Enentßimkiun chichasmajai. Antsu yamaikia uunt ajasan uchiniun iniaisaitjai. 12N·nisrik Yamßi ju nunkanam Yus paant Wßintsuji. Ispik kusurunam iimsatniua aintsankete. Antsu ukunam mai mΘtek paant wainniaikiattaji. Yamaikia aya ishichik nΘkajai. Nui antsu Yus winia nΘkara aintsanak nekaattajai. 13Watsek, menaintiu amuukashtin ainiawai. Ju ainiawai: Yus shiir Enentßimtustin, shiir ana nu Nßkastin, tura anenkrattai. Ju menaintiunmasha anenkrattainkia Ashφ nankaamakuiti.Shuar New Testament

Bible Hub

1 Corinthians 12
Top of Page
Top of Page